Zarobki radnych gmin w 2024 roku

Osoba, która uzyska w wyborach mandat radnego gminy, powiatu czy województwa) nie będzie otrzymywać z tego tytułu stałego wynagrodzenia. Radnym przysługują jednak diety za uczestniczenie w pracach rady gminy. W skali miesiąca wysokość diet nie może przekroczyć łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa na 2024 r. to 1789,42 zł. Oznacza to, że maksymalna miesięczna wysokość diet radnego w 2024 r. nie może być wyższa niż 4 294,61 zł.

Stawka ta zarezerwowana jest jednak tylko dla gmin z największą liczbą mieszkańców. Co do zasady bowiem maksymalne stawki diet otrzymywanych przez radnych jest uzależniona od liczby mieszkańców.

Reklama
  • W przypadku gmin liczących ponad 100 tys. mieszkańców maksymalna dopuszczalna stawka to wspomniana 2,4-krotność kwoty bazowej (4 294,61 zł w 2024 r.).
  • Dla radni gmin liczących od 15 do 100 tys. wysokość diet w skali miesiąca nie może przekroczyć 75 proc. tej kwoty (w 2024 r. będzie to 3220,96 zł).
  • Radni gmin mających poniżej 15 tys. mieszkańców mogą otrzymywać diety, których łączna wysokość nie może przekroczyć 50 proc. maksymalnej stawki. W tym roku oznacza to kwotę 2 147,31 zł.

Ostateczne decyzje ws. wysokość diet podejmuje Rada gminy. Powinna przy tym uwzględniać funkcje pełnione przez radnych. W praktyce oznacza to, że osoby wybrane na stanowiska przewodniczącego rady czy przewodniczących komisji mogą liczyć na wyższe diety.

Na jakie wynagrodzenia w 2024 roku mogą liczyć radni powiatów?

Osoba wybrana na radnego powiatu nie otrzymuje stałego wynagrodzenia. Ma jednak prawo do diet. Podobnie jak w przypadku radnych gminnych, ich miesięczna wysokość nie może przekroczyć 2,4-krotności kwoty bazowej, której aktualna wysokość to 1789,42 zł.

W przypadku rad powiatów obowiązuje również zróżnicowane stawek ze względu na liczbę mieszkańców. Maksymalna kwota (4 294,61 zł w 2024 r.) zarezerwowana jest dla powiatów któremają ponad 120 tys. mieszkańców.Dla powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców wysokość diet miesięcznie nie może przekroczyć 85 proc. tej stawki, czyli 3 650,42 zł. W mniejszych powiatach, do 60 tys. mieszkańców jest to kwota 3 006,23 zł (70 proc. stawki maksymalnej). Ustalając wysokość diet rady powiatów powinny także uwzględniać funkcje pełnione przez radnych.

Diety radnych sejmików wojewódzkich w 2024 roku

Maksymalna dopuszczalna wysokość diet przysługujących radnemu sejmiku wojewódzkiego w ciągu miesiąca nie może przekroczyć łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2024 r., podobnie jak w kilku poprzednich latach, jest to 4294,61 zł (1789,42 zł x 2,4). W przypadku diet radnych wojewódzkich nie ma zróżnicowania ze względu na liczbę mieszkańców. W sejmikach, podobnie jak w gminach czy powiatach, przy ustalaniu wysokości diet powinny być brane pod uwagę funkcje pełnione przez radnych.

Zarobki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Miesięczna pensja wójta, prezydenta czy burmistrza nie może przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Jest to ta sama kwota która stanowi podstawę do wyliczania diet radnych, czyli aktualnie 1 789,42 zł. Oznacza to, że maksymalna wysokość wynagrodzenia prezydentów, wójtów i burmistrzów w 2024 r. wynosi 20 041,50 zł.

Ile może zarobić wójt, burmistrz czy prezydent miasta? Przepisy

Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast otrzymują stałe wynagrodzenia. Należą do grupy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru (w tej grupie są też np. starostowie i marszałkowie województw). Reguły na podstawie których są ustalane ich wynagrodzenia zawarte są m.in. ustawie o pracownikach samorządowych oraz ustawie z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

W tym drugim dokumencie zdefiniowano m.in., co rozumiemy przez maksymalne wynagrodzenie pracownika samorządowego. W ustawie czytamy, że "Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego". W przypadku prezydentów, burmistrzów i wójtów wlicza się w to również dodatki specjalne. W oddzielnym rozporządzeniu ustalony został również maksymalny dopuszczalny poziom dodatku funkcyjnego oraz wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość stawek jest powiązana jest z liczbą mieszkańców danego samorządu.

Ustawa z 2021 r. prowadziła także zapisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru. Nie może być ono niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że miesięczne wynagrodzenie wójta, prezydenta i burmistrza w 2024 r. nie może być wyższe niż 20 041,50 zł, ale nie niższe niż 16 033,20 zł.