BZ WBK rekomenduje 5,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 i 2015 r.Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK rekomenduje nieprzeznaczanie na dywidendę żadnej części zysku netto osiągniętego w 2016 r., ale jego zarząd zgłosił propozycję (pozytywnie zaopiniowaną przez radę nadzorczą) przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 535 866 483,6 zł z niepodzielonego zysku netto za 2014 oraz 2015 r., co oznacza, że proponowana dywidenda na akcję wynosić będzie 5,4 zł, podał bank.

"Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że stosując się w pełni do zalecenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zasad polityki dywidendowej banków w 2017 roku oraz zalecenia indywidualnego, wydanego dla banku w dniu 9 marca 2017 roku, rekomenduje nieprzeznaczanie na dywidendę żadnej części zysku netto osiągniętego przez bank w roku 2016. Rada nadzorcza banku pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę dobrą sytuację kapitałową banku i grupy, zarząd zgłosił propozycję, pozytywnie zaopiniowaną przez RN, przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 535 866 483,60 zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2014 oraz 2015, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 5,4 zł. Zarząd zaproponował wyznaczenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na 31 maja 2017 r. i dnia wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2017 r., podano także.

Zarząd i rada nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku.

"Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji tj. wypłacenia dywidendy z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2014 oraz 2015:
- o dobrej sytuacji kapitałowej banku i grupy kapitałowej banku zachodniego WBK S.A świadczą następujące wskaźniki osiągnięte na dzień 31.12.2016:
- Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Banku 16,08%
- Łączny współczynnik kapitałowy TCR Banku 16,52%
- Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Grupy 14,56%
- Łączny współczynnik kapitałowy TCR Grupy 15,05%
Współczynniki kapitałowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym kształtują się powyżej minimalnych współczynników kapitałowych wynikających z decyzji kapitałowej i rekomendacji organu nadzorczego tj, Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy dalej.

Ponadto zarząd uważa, że:
- poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez bank/grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem;
- istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów, podsumowano.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)