Jednostkowy wpływ odpisów na wycenę Alior Banku i Banku Pekao w księgach PZU wyniesie około 648 mln zł.

"Przeprowadzenie testów utraty wartości wartości firmy z tytułu nabycia akcji Alior Banku oraz z tytułu nabycia akcji Banku Pekao na dzień 30 czerwca br. wynika z działań podejmowanych przez banki w związku z pandemią COVID-19 i jej skutkami ekonomicznymi, w wyniku których spadły oczekiwane przepływy pieniężne z tytułu akcji posiadanych w Alior Banku oraz w Banku Pekao" - napisano w komunikacie PZU.

W wyniku przeprowadzonych testów ujawniono niedobory, które skutkowały koniecznością utworzenia odpisów wartości niematerialnych i prawnych rozpoznanych w procesie nabycia Alior Banku i Banku Pekao.

PZU dokonał następujących odpisów:

1. pełnego odpisu w kwocie 230 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku określoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej do wartości odzyskiwalnej wynoszącej zero;

2. pełnego odpisu w łącznej kwocie 161 mln zł wartości znaku towarowego oraz aktywa z tytułu relacji z klientami Alior Banku określonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej do wartości odzyskiwalnej wynoszącej zero;

3. odpisu w kwocie 555 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Banku Pekao określoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej do wartości odzyskiwalnej wynoszącej 1 714 mln zł;

4. odpisu w kwocie 274 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku określoną zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do wartości odzyskiwalnej wynoszącej 37 mln zł;

5. odpisu w kwocie 374 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Banku Pekao określoną zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do wartości odzyskiwalnej wynoszącej 1 113 mln zł.

PZU przedstawi raport półroczny 10 września.