"Zgodnie z wnioskiem, zawieszenie obrotu akcjami spółki ma nastąpić od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w związku z połączeniem spółki (jako spółki przejmowanej) ze spółką MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (jako spółki przejmującej). Wniosek został złożony w ramach realizacji procesu połączenia, o którym spółka informowała na bieżąco w stosownych raportach" - czytamy w komunikacie.

MCI Capital ASI poinformował w osobnym komunikacie, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 11 czerwca 2021 r., w której Komisja stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez spółkę wraz ze swoim pierwotnym podmiotem dominującym Tomaszem Czechowiczem akcji MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. KNF ustaliła termin na realizację tego zamiaru do 31 sierpnia 2021 r.

"Wskazany w decyzji Komisji zamiar ma zostać zrealizowany w drodze połączenia spółki z Private Equity Managers S.A. W ramach procesu połączenia spółka, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nabędzie w drodze sukcesji uniwersalnej 100% akcji Towarzystwa i stanie się podmiotem bezpośrednio dominującym względem Towarzystwa" - czytamy w komunikacie.

Spółka w dalszym ciągu oczekuje na rejestrację połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podano także.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. Jest notowane na GPW od 2001 r.

(ISBnews)