Zysk operacyjny wyniósł 37,3 mln zł wobec 49,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,07 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 98,13 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 76,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 83,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 209,31 mln zł w porównaniu z 209,44 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży GK GPW w okresie 6 miesięcy 2022 r. osiągnęły poziom zbliżony do przychodów osiągniętych w analogicznym półroczu 2021 r. i wyniosły 209,3 mln zł ( -0,1 mln zł, tzn. -0,1% w stosunku do analogicznego okresu 2021 r.). Przychody pod koniec 2 kwartału 2022 r. pozostawały pod wpływem zwiększonej aktywność inwestorów na rynku kapitałowym spowodowanej wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Wśród linii biznesowych znaczny wzrost w sześciu pierwszych miesiącach 2022 r. zanotowały przychody z obsługi obrotu instrumentami pochodnymi, które wyniosły 9,8 mln zł ( +2,6 mln zł, tj. +36,6% ), przychody z tyt. innych opłat od uczestników rynku które wyniosły 4,9 mln zł ( +1,9 mln zł, tj. +63,9% ) oraz przychody ze sprzedaży informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych, które wyniosły 28,3 mln zł ( +1,1 +0,4 mln zł, tj. +3,9% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2021 r.). Segment rynku towarowego w okresie 6 miesięcy 2022 r. wygenerował nieco wyższe przychody niż w pierwszym półroczu 2021 r. ( +1,2 mln zł, tj. +1,7% )" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 97,5 mln zł wobec 111,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik ROE w I poł. br. wyniósł 16,9% wobec 18% rok wcześniej, zaś ROA - odpowiednio: 10,9% wobec 11,1%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 75,97 mln zł wobec 144,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.