GTC odnotowało 23 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 25 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 21 mln euro wobec 41 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 35 mln euro w II kw. 2023 r. wobec 32 mln euro rok wcześniej, natomiast przychody z tytułu usług obsługi nieruchomości - odpowiednio: 12 mln euro wobec 10 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 12 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 40 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 66 mln euro w porównaniu z 64 mln euro rok wcześniej. Przychody z tytułu usług obsługi nieruchomości sięgnęły odpowiednio: 24 mln euro wobec 21 mln euro rok wcześniej.

W przypadku przychodów łącznie odnotowano wzrost o 6% do 90 mln euro w I półroczu 2023 r.

Reklama

"Wzrost przychodów z wynajmu wynika głównie z indeksacji czynszów w połączeniu z ukończeniem projektów Pillar w Budapeszcie, GTC X w Belgradzie oraz Rose Hill Business Campus w Budapeszcie. Wzrost został częściowo skompensowany spadkiem przychodów z wynajmu w związku ze sprzedażą Forest Offices w Debreczynie w I kw. 2023 r. i Cascade oraz Matrix A i B w III i IV kw. 2022 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 52 mln euro (53 mln euro w I półroczu 2022 r.). Strata netto wyniosła 12 mln euro w I półroczu 2023 r. (41 mln euro w I półroczu 2022 r.). Spadek wynika głównie ze straty na aktualizacji wyceny" - czytamy dalej.

Strata z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 51 mln euro wobec zysku w wysokości 16 mln euro zysku w I półroczu 2022 r.

"Strata w wartości godziwej ukończonych projektów wynika głównie z nieznacznego wzrostu ekwiwalentnej stopy kapitalizacji w połączeniu z wyższymi współczynnikami wolnej powierzchni w przypadku powierzchni biurowej w Polsce i na Węgrzech" - napisano w materiale.

Fundusze z działalności operacyjnej (FFO I) wzrosły o 4% do 35 mln euro, przy FFO I na akcję w wysokości 0,06 euro.

"Łączna wartość inwestycji, w tym długoterminowych aktywów finansowych, wyniosła 2 377 mln euro na dzień 30 czerwca 2023 r. (2.418 mln euro na dzień 31 grudnia 2022 r.), a GAV - 2 245 mln euro na dzień 30 czerwca 2023 r. (2.288 mln euro na dzień 31 grudnia 2022 r.), w znacznej mierze w wyniku sprzedaży biurowca Forest Offices w Debreczynie za 49 mln euro, co zostało częściowo skompensowane inwestycjami: w wysokości 44 mln euro, głównie w aktywa w budowie i 13 mln euro w zakup nowych projektów. Powyższy wzrost został skompensowany stratą z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 53 mln euro" - czytamy dalej.

EPRA NTA wyniosła 1 205 mln euro w porównaniu do 1 273 mln euro na 31 grudnia 2022 r. EPRA NTA w przeliczeniu na akcję wyniosła 2,1 euro w porównaniu do 2,22 euro na 31 grudnia 2022 r.

Zadłużenie wyniosło 1 253 mln euro w porównaniu do 1.238 mln euro na 31 grudnia 2022 r.

"Wzrost wiąże się głównie z kredytami długoterminowymi na kwotę 34 mln euro w połączeniu z różnicami kursowymi z przeliczenia na obligacjach denominowanych w PLN i HUF w wysokości 13 mln euro. Został skompensowany spłatami w omawianym okresie w kwocie 25 mln euro" - wskazała spółka.

Średnia ważona zapadalność długu wyniosła 3,8 roku, a średnie oprocentowanie wyniosło 2,38% w skali roku.

Wskaźnik LTV netto wyniósł 46,8% (44,5% na dzień 31 grudnia 2022 r.). Wskaźnik pokrycia odsetek (annualized consolidated coverage ratio) wyliczony w oparciu o EBITDA wyniósł 3,5x (brak zmian względem 31 grudnia 2022 r.), podano także.

GTC posiada dostępne linie kredytowe w wysokości 94 mln euro.

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)