Zysk operacyjny wyniósł 45,3 mln euro wobec 71,5 mln euro zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 102 mln euro wobec 101 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 102 mln euro (101 mln euro w 2022 r.). Zysk netto [ogółem] wyniósł 12 mln euro w 2023 r. (25 mln euro w 2022 r.). Spadek wynika głównie ze straty z aktualizacji wartości nieruchomości" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 137,2 mln euro w 2023 r. wobec 123,6 mln euro rok wcześniej, a przychody z tytułu usług obsługi nieruchomości 46,2 mln euro wobec 43 mln euro rok wcześniej.

Reklama

Przychody z wynajmu i usług

"Przychody z wynajmu i usług: Wzrost o 10% do 183 mln euro w 2023 r. w porównaniu do 167 mln euro w 2022 r. Grupa rozpoznała wzrost w przychodów z wynajmu w wysokości 11,1 mln euro w związku z ukończeniem projektów Pillar w Budapeszcie, GTC X w Belgradzie, Rose Hill Campus w Budapeszcie i Matrix C w Zagrzebiu. Grupa zaobserwowała również wzrost średniej stawki czynszu po indeksacji o inflację (wskaźnik CPI dla Europy). Wzrost został częściowo skompensowany spadkiem przychodów z wynajmu w związku ze sprzedażą biurowców Forest Offices w Debreczynie w I kw. 2023 r. i Cascade oraz Matrix w III i IV kw. 2022 r." - czytamy dalej.

Marża brutto z działalności operacyjnej

Marża brutto z działalności operacyjnej wyniosła 128 mln euro w 2023 r. w porównaniu do 119 mln euro w 2022 r. Przyczyniły się do tego przede wszystkim wzrost przychodów z wynajmu i usług częściowo skompensowany wzrostem kosztów z tytułu usług (w związku z inflacją) w połączeniu ze spadkiem zysku brutto z działalności operacyjnej po sprzedaży budynków biurowych na Węgrzech, w Rumunii i Chorwacji, podano także.

Strata z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych to 56 mln euro wobec 29 mln euro straty w 2022 r. Strata w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2023 roku wynika głównie ze spadku wartości godziwej na ukończonych projektach, przede wszystkim biurowców w Polsce i na Węgrzech, w wyniku delikatnego wzrostu stopy kapitalizacji, w połączeniu z wyższymi współczynnikami powierzchni niewynajętej i zmianami ERV oraz wydatkami na kapitał obrotowy niepodnoszącymi wartości nieruchomości, wyjaśniono.

Fundusze z działalności operacyjnej (FFO I) to 71 mln euro w porównaniu do 68 mln euro w 2022 r., przy FFO I na akcję w wysokości 0,12 euro. FFO skorygowano o jednorazowe koszty podatkowe i inne w wysokości 6 mln euro.

Łączna wartość inwestycji

Łączna wartość inwestycji, w tym długoterminowych aktywów finansowych, wyniosła 2 416 mln euro na dzień 31 grudnia 2023 r. (2 418 mln euro na dzień 31 grudnia 2022 r.), a GAV wyniosła 2 281 mln euro na dzień 31 grudnia 2023 r. (2 288 mln euro na dzień 31 grudnia 2022 r.), głównie w wyniku sprzedaży biurowca Forest Offices w Debreczynie za 49 mln euro i straty z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 57 mln euro, co zostało częściowo skompensowane inwestycjami w aktywa w budowie w wysokości 85,1 mln euro i grunty o wartości 13,1 mln euro, podano także.

EPRA NTA w przeliczeniu na akcję wyniosła 2,15 euro w porównaniu do 2,22 euro na dzień 31 grudnia 2022 r. EPRA NTA wyniosła 1.232 mln euro w porównaniu do 1.273 mln euro na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zadłużenie

Zadłużenie wyniosło 1 274 mln euro w porównaniu do 1 238 mln euro na dzień 31 grudnia 2022 r. - wzrost wiąże się głównie z wpływami z kredytów długoterminowych na kwotę 74,1 mln euro w połączeniu z różnicami kursowymi na obligacjach denominowanych w PLN i HUF w wysokości 9,9 mln euro i został skompensowany spłatami w omawianym okresie w kwocie 48,2 mln euro, wyjaśniono.

Średnia ważona zapadalność długu wyniosła 3,7 roku, a średnie oprocentowanie wyniosło 2,48% w skali roku. Wskaźnik LTV netto wyniósł 49,3% (44,5% na 31 grudnia 2022 r.) Wskaźnik LTV netto skorygowany o środki pieniężne na rachunku powierniczym wyniósł 47,2%. Wskaźnik pokrycia odsetek (annualized consolidated coverage ratio) wyliczony w oparciu o EBITDA wyniósł 3,4x (3,5x na 31 grudnia 2022 r.).

Saldo środków pieniężnych wyniosło 60 mln euro na dzień 31 grudnia 2023 r. (115 mln euro na 31 grudnia 2022 r.)

"Pomimo ogólnie niesprzyjających warunków rynkowych, rok 2023 wykazał pewne oznaki stabilizacji. Dzięki nim byliśmy w stanie zachować stabilny poziom najmu, rozszerzyć nasze portfolio i co najważniejsze – zwiększyć przychody. Tym samym na koniec roku 87% naszej powierzchni komercyjnej było wynajęte, a średni okres najmu wynosił 3,5 roku. Uwzględniając indeksację, nasze przychody wzrosły o 10% do 183 mln euro, a FFO osiągnęło 71 mln euro. Nasza Grupa jest otwarta na nowe możliwości i wyzwania, które przyniesie rok 2024" - skomentował prezes Gyula Nagy, cytowany w materiale.

Wskaźnik wynajęcia powierzchniach

W powierzchniach biurowych wskaźnik wynajęcia był na poziomie 84% na 31 grudnia 2023 r. (84% w grudniu 2022 r.) W ub.r. nastąpiło podpisanie umów najmu na 106 tys. m2 w (119,5 tys. m2 w 2022 r.) i 34,9 tys. m2 w IV kw. 2023 r. (33 tys. m2 w IV kw. 2022 r.)

Powierzchnia handlowa miała wskaźnik wynajęcia na poziomie 96% na 31 grudnia 2023 r. (96% na dzień 31 grudnia 2022 r.) Nastąpiło podpisanie najmów na 38,1 tys. m2 w 2023 r. (35 tys. m2 w 2022 r.) i 11 tys. m2 w IV kw. 2023 r. (6,3 tys. m2 w IV kw. 2022 r.):

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)