W okresie realizacji strategii Seco/Warwick chce utrzymać status spółki dywidendowej.

"Realizacja Strategii oparta jest o następujące kierunki, odzwierciedlające priorytetowe osie rozwoju:

 • Zwinność biznesowa - umiejętność dostosowania się organizacji do zmieniających się warunków otoczenia w celu realizacji celów biznesowych.
 • Przemysł 4.0 - efektywne wykorzystanie rozwiązań Przemysłu 4.0. do usprawniania procesów oraz rozwoju produktów w Grupie, w tym działania obejmujące m.in. dalsze wdrażanie automatyzacji i robotyzacji, a także rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję.
 • Atrakcyjne miejsce pracy - tworzenie przestrzeni opartej na wzajemnym zaufaniu, partnerstwie i odpowiedzialności, wspierającej rozwój zawodowy i osobisty oraz łączącej potrzeby różnych pokoleń, w tym działania nakierowane na m.in. wzrost poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników, wzrost efektywności i utrzymanie obecnego wskaźnika rotacji.
 • Doskonałość operacyjna - proces ciągłego samodoskonalenia się organizacji w celu optymalizacji jakości, efektywności i wydajności, w tym m.in. wzrost sprawności realizacji projektów i obniżenie kosztów reklamacji.
 • Lokalna autonomia w globalnej architekturze - niezależność operacyjna spółek na lokalnym rynku przy zachowaniu ustalonych standardów Grupy, w tym m.in. wzrost współpracy międzynarodowej w ramach Grupy i wypracowanie konkurencyjnych produktów poprzez wykorzystanie lokalnych przewag i kompetencji spółek w kontekście lokalnych i globalnych wymagań i zmieniającej się sytuacji rynkowej.
 • Rozwój biznesu - zwiększanie sprzedaży i marżowości produktów w ramach obecnych segmentów na istniejących i nowych rynkach, w tym działania obejmujące m.in. przygotowanie spółek do samowystarczalnej działalności i elastycznego profilu produkcji do obsługi rynku lokalnego i globalnego, wzrost sprzedaży i marżowości produktów w ramach obecnych segmentów na istniejących i nowych rynkach.
 • Nowe możliwości biznesowe - poszukiwanie i/lub kreowanie nowych możliwości biznesowych spoza obecnej działalności Grupy, w tym wzrost relacji sprzedaży z nowych obszarów biznesowych do sprzedaży ogółem" - wymieniono w komunikacie.
Reklama

Strategia Grupy w ramach poszczególnych kierunków rozwoju określa cele i wskaźniki ich pomiarów, wskazując konkretne projekty strategiczne do realizacji w najbliższych latach. Projekty strategiczne zostały zgrupowane w 5 inicjatyw - dla kluczowych spółek Grupy, kluczowych rynków, technologii lub funkcji w organizacji Grupy.

"Inicjatywy obejmują następujące główne działania strategiczne:

 • dalsze budowanie udziałów rynkowych lokalnych spółek na kluczowych rynkach europejskich i pozaeuropejskich (USA, Chiny i Indie)
 • umacnianie pozycji technologii Grupy (pieców próżniowych, pieców do obróbki aluminium - Aluminum Process i Controlled Atmosphere Brazing, pieców topielnych) na lokalnych i globalnych rynkach
 • wzmocnienie określonych funkcji i zapewnienie samowystarczalności operacyjnej lokalnych spółek na kluczowych rynkach pozaeuropejskich
 • wykorzystanie lokalnych przewag kosztowych i kompetencyjnych w celu zapewnienia konkurencyjnej produkcji komponentów i urządzeń dla potrzeb całej Grupy
 • rozwój nowych technologii i rynków
 • harmonizację procesów i kultury organizacyjnej Grupy w skali globalnej dla potrzeby realizacji celów biznesowych" - podano także.

Cele finansowe na 2026 r. zostały określone przy założeniu kursu walutowego na poziomie USDPLN 4,2. Należy mieć na uwadze, że ze względu na międzynarodową działalność w Grupie występuje ryzyko zmienności kursów walutowych oraz stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń, co w zależności od zmian kursów walutowych może skutkować powstaniem istotnych dodatnich/ujemnych różnic kursowych orz strat/zysków z tytułu wyceny lub na zapadłych instrumentach zabezpieczających. Pozycje te widoczne są w rachunku zysków i strat poniżej poziomu EBITDA, jednak ze względu na ich charakter, w przypadku ich istotnych wartości należy analizować je w powiązaniu z wynikiem EBITDA. W 2022 r. saldo różnic kursowych oraz wyniku na instrumentach zapadłych lub na ich wycenie wyniosło -1,8 mln zł, zastrzeżono.

"Ponadto spółka informuje, że intencją zarządu emitenta jest utrzymanie przez Seco/Warwick w okresie realizacji strategii statusu spółki dzielącej się zyskiem z akcjonariuszami. Rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie ustalana rokrocznie, z uwzględnieniem perspektyw rozwoju i otoczenia Grupy, planów inwestycyjnych i możliwości ich finansowania, a także aktualnego i przewidywanego poziomu zobowiązań i sytuacji finansowej Grupy" - czytamy także.

Jednocześnie zarząd informuje, że Grupa jest w trakcie wdrożenia strategii ESG.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,7 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)