Oferta objęła 396 557 akcji zwykłych na okaziciela serii J emitowanych przez spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, które po zakończonym z sukcesem procesie budowania księgi popytu i objęciu akcji przez inwestorów, a następnie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki będą reprezentować łącznie 16,67% wszystkich akcji spółki. Oferta publiczna akcji była skierowana do inwestorów wybranych przez zarząd, zgodnie z postanowieniami uchwały emisyjnej podjętej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, podano.

"Prezentowany przez nas model biznesowy, który opiera się na dwóch perspektywicznych obszarach w postaci segmentu kosmicznego oraz segmentu kwantowego, pozwolił nam z sukcesem zakończyć ofertę akcji serii J i zbudować księgę popytu na wszystkie oferowane akcje. Uzyskana cena emisyjna była o ok. 50% wyższa od ceny emisyjnej w naszej ostatniej ofercie publicznej w 2022 roku, gdy Creotech Instruments przechodził na rynek główny GPW. To oznacza, że pozyskaliśmy ok. 60 mln zł brutto, które zamierzamy przeznaczyć na wszystkie zaplanowane inwestycje, które przyczynią się do jeszcze szybszego tempa wzrostu spółki, a przede wszystkim, do osiągnięcia w kolejnych latach pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych" - skomentował prezes Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

Zaplanowane inwestycje mają zostać sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji serii J (pomniejszonych o koszty tej emisji) w proporcji około 60-70% środków na rozbudowę portfolio produktowego, około 15-25% środków na zwiększenie zdolności produkcyjnych i około 15-20% środków na wzmocnienie działu sprzedażowego. Wskazane proporcje mają charakter wstępny i szacunkowy, a także mogą podlegać zmianom w przyszłości w zależności od m.in. sytuacji w sektorze, warunków makroekonomicznych, pozyskanych przez spółkę kontraktów i harmonogramu realizowanych projektów, dodano w materiale.

"Przyspieszeniu naszego rozwoju sprzyjają również zawarte i rozpoczęte w tym roku istotne kontrakty o strategicznym znaczeniu dla obronności na szczeblu krajowym, a także europejskim. Wybór Creotech Instruments do projektu dla Skarbu Państwa - Agencji Uzbrojenia czy projektu REACTS dla Europejskiego Funduszu Obrony, obok firm kosmicznych o takiej wielkości i skali działania jak DLR, OHB czy Airbus, to najlepsza możliwa referencja, którą już wykorzystujemy w toczących się rozmowach biznesowych z Europejską Agencją Kosmiczną, Ministerstwem Obrony Narodowej i Komisją Unii Europejskiej. Łączna wartość potencjalnych projektów, których dotyczą te rozmowy, może osiągnąć około 300 mln euro w najbliższych latach. Warto podkreślić, że obok segmentu kosmicznego, nasz segment kwantowy także posiada obiecujące perspektywy wzrostu, a my już teraz budujemy ekspercką pozycję Creotech do obsługi kluczowych, dużych europejskich zleceń w przyszłości" - wskazał też prezes.

Reklama

Creotech Instruments w lipcu br. przedstawił strategię finansowania projektów kosmicznych. Strategia zakłada realizację w kolejnych latach szeregu inwestycji, w trzech kluczowych obszarach, w celu osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych. Pierwszym obszarem jest rozbudowa portfolio produktowego, w tym m.in. przeskalowanie autorskiej platformy HyperSat do 200 kg, co pozwoli uczestniczyć Spółce w najbardziej perspektywicznym segmencie rynku satelitarnego, czyli mikrosatelitów (10-100 kg) i minisatelitów (100-500 kg). Drugim jest rozbudowa zdolności produkcyjnych obejmująca m.in. doposażenie zaplecza produkcyjnego i rozwój zaplecza laboratoryjnego, w odpowiedzi na rosnący popyt na rozwiązania Spółki. Trzecim obszarem jest wsparcie działań sprzedaży i marketingu, w tym przynajmniej 2-krotne zwiększenie tego zespołu i budowa dedykowanych działów produktowych oraz wsparcia posprzedażowego.

"Obecna faza rozwoju Creotech Instruments pozwala na rozpoczęcie realizacji pierwszych dużych projektów, które spółka zamierza kontynuować na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb publicznych i projektów obronnych – faza 0 i A projektu dla Skarbu Państwa - Agencji Uzbrojenia, a także na poziomie UE, jako wiodący dostawca w projektach europejskich - konsorcjant i lider segmentu satelitarnego w projekcie REACTS, koordynujący w ramach tego segmentu działania m.in. Airbus France i OHB" - czytamy dalej w komunikacie.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)