"Według wstępnych szacunków po 12 miesiącach 2023 roku:

• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 2 599 GWh (w tym jednostka dominująca 1 058 GWh),

• sprzedaż ciepła wyniosła 10 695 TJ (w tym jednostka dominująca 9 470 TJ),

• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 3 164 mln zł,

Reklama

• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 993 mln zł,

• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 520 mln zł,

• skonsolidowany zysk netto wyniósł około 257 mln zł, w tym skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 256 mln zł (czyli 17,16 zł na akcję),

• nakłady inwestycyjne wyniosły około 658 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wyniosły 1 848 mln zł, z czego 1 166 mln zł wypracowała EC Zielona Góra. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ciepła również wzrosły w 2023 r. i wyniosły 1 042 mln zł. W 2023 r. wzrosły średnie ceny sprzedaży ciepła, przy jednocześnie niższym wolumenie sprzedaży spowodowanym wyższymi średnimi temperaturami w 2023 r., podano także.

"Istotny wpływ na wynik grupy miało ujęcie zdarzenia o charakterze jednorazowym, dotyczącego szacunku kosztów z tytułu ewentualnego zwrotu dopłaty gazowej przez jednostkę zależną w kwocie 126,7 mln zł, w związku z korektą roczną kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za rok 2022 i 2023:

• według danych za rok 2022 średnioroczny koszt gazu ziemnego zakupionego przez spółkę zależną - EC Zielona Góra - był niższy od średniorocznego kosztu węgla zużywanego na wytworzenie energii elektrycznej w jednostkach centralnie dysponowanych. W oparciu o powyższe prezes URE wydał decyzję o ujemnej kwocie korekty rocznej za rok 2022 oraz konieczności zapłaty środków w kwocie 34,9 mln zł na rachunek Zarządcy Rozliczeń.

• na dzień 31 grudnia 2023 r., stosując podejście zgodne z decyzją prezesa URE w zakresie korekty rocznej za rok 2022 oraz zgodnie z najlepszą wiedzą, określono wysokość ujemnej korekty rocznej za 2023 rok w wysokości 91,8 mln zł" - czytamy dalej.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2023 r., którego publikację zaplanowano na 19 marca br.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)