Główne założenia prognozy:

- Kontynuowanie prowadzonych inwestycji w zakresie usług abonamentowych (audio, video i aroma). Stabilne tempo wzrostu przychodów abonamentowych powinno przynieść ok. 1500 nowych lokalizacji w 2015 r.

- Wzrost przychodów z tytułu usług reklamowych, szczególnie usług reklamowych audio.

- Wzmocnienie potencjału sprzedażowego i technologiczno-programistycznego w Tech Cave, prowadzone od początku 2015 r. Ma to na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży systemów galeryjnych produkowanych przez Tech Cave (standy lokalizatory i rabatomaty). Wzrost sprzedaży powinien być  szczególnie zauważalny od przełomu 2015 i 2016 roku.

- Prognoza nie uwzględnia wpływu ewentualnych przejęć podmiotów będących w kręgu zainteresowań akwizycyjnych grupy. W przypadku dokonania takiego przejęcia i oceny jego wpływu jako istotny dla któregokolwiek z prognozowanych parametrów IMS przekaże niezwłocznie korektę prognozy.

IMS odnotował 5,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 6,89 mln zł wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,03 mln zł w 2014 r. wobec 31,31 mln zł rok wcześniej.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).