Wskaźnik AIC, czyli rzeczywista indywidualna konsumpcja, uważana jest za miarę dobrobytu materialnego gospodarstw domowych. Wskaźnik uwzględnia dobra i usługi aktualnie konsumowane przez osoby, niezależnie od tego czy te towary i usługi są nabywane i opłacane przez gospodarstwa domowe, rząd czy organizacje non-profit.

Na podstawie pierwszych wstępnych szacunków za rok 2015, indywidualna konsumpcja na mieszkańca wyrażona w parytecie siły nabywczej (PPS) wahała się od 51 proc. do 137 proc. średniej państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dziesięć państw członkowskich odnotowało AIC per capita na poziomie powyżej średniej UE w 2015 roku. Najwięcej konsumowali mieszkańcy Luksemburga. W najmniejszym kraju Beneluksu wskaźnik AIC był wyższy od średniej unijnej o 37 proc. Konsumpcja w Niemczech była wyższa od średniej UE prawie o jedna czwartą. Kolejne były Austria, Wielka Brytania, Dania, Finlandia, Belgia, Francja, Holandia i Szwecja, gdzie zanotowano poziom AIC między 10 proc. a 20 proc. powyżej średniej UE.

W pozostałych państwach AIC per capita był poniżej średniej unijnej. Wśród nich znalazła się Polska z indywidualną konsumpcją na poziomie 74 proc., czyli o 26 proc. poniżej średniego poziomu w UE.

Wśród państw wspólnoty, mniejszy dobrobyt od Polski, według kryterium Eurostatu, miały tylko Słowenia, Estonia, Łotwa, Węgry, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria.

Reklama

Produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca, czyli miara aktywności gospodarczej, także pokazuje znaczne różnice między państwami członkowskimi UE. W 2015 roku PKB per capita wyrażony w PPS wahał się od 46 proc. średniej UE w Bułgarii do 271 proc. w Luksemburgu. Jedenaście państw członkowskich odnotowało poziom PKB per capita powyżej średniej UE w 2015 r. Jednak Polska w tej grupie się nie znalazła.

W 2015 r. polski PKB na mieszkańca kształtował się na poziomie 69 proc. średniej unijnej. Gorszy wynik miały tylko Węgry (68 proc.), Łotwa (64 proc.), Chorwacja (58 proc.), Rumunia (57 proc.) i najbiedniejszy kraj w UE - Bułgaria (46 proc. średniej UE).