Poprawki te zostały włączone przez Senat do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Sejm przywrócił przepisy, dotyczące opodatkowania podatkiem CIT spółek komandytowych.

Opowiedział się też za przywróceniem przepisów ograniczających uprawnienia do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej przez podatników uzyskujących dochody poza granicami RP, a także powrotem do limitu 2 mln euro przychodów, uprawniających do skorzystania z 9-procentowej stawki CIT.

Sejm odrzucił także poprawkę dotyczącą wyrównania dochodów jednostek samorządu terytorialnego, które mają zostać poniesione w związku z wejściem w życie ustaw. Przyjął natomiast poprawki o charakterze legislacyjnym i porządkującym.

Reklama

Celem nowelizacji ustaw podatkowych jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), by zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Nowelizacja zakłada m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro.

Zawiera także rozwiązania dotyczące m.in. przeniesienia obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

Zakłada m.in. likwidację niektórych wyłączeń podatkowych, obniżenie stawek ryczałtu, ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu, likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka oraz dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową. Według szacunków Ministerstwa Finansów, możliwość rozliczania się ryczałtem ma uzyskać ok. 10 tys. osób więcej, co oznacza dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 0,9 mld zł.

Zmiany w CIT będą dotyczyć kilku tysięcy podatników. W 2018 r. 11 tys. uzyskało przychody od 1,2 mln euro a 2 mln euro i posiadało status "małego podatnika", a 8 tys. podatników wykazało podatek należny. W ocenie skutków regulacji (OSR) oszacowano, że rozwiązanie w spowoduje zmniejszenie dochodów SFP o 0,4 mld zł.

Nowela zakłada objęcie CIT-em spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Łączne skutki finansowe objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie od podatku dochodu komandytariusza z tytułu udziału w zysku wypłaconego przez spółkę komandytową w 2021 roku mają wynieść 1,74 mld zł.

Wprowadzono także obowiązek informowania o polityce podatkowej firmy w przypadku podmiotów, które miały przychody powyżej 50 mln euro. Z obowiązku publikacji mają być wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

Nowela zakładała, że z tzw. ulgi abolicyjnej na dotychczasowych zasadach będą mogły skorzystać osoby, działające za granicą, których dochody nie przekroczą kwoty 8 tys. zł.