Głównym zadaniem prac ACER jest integracja rynków krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii, a także koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych.

ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z OZE.

Z kolei Rada Regulatorów jest ciałem o charakterze opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji, a jej członkowie podejmują decyzje strategiczne związane z jej funkcjonowaniem. Współpraca organów regulacyjnych realizowana jest głównie za pośrednictwem Rady oraz w ramach grup roboczych i zespołów zadaniowych.

Kadencja na Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów to dwa i pół roku. „Rada to organ o charakterze strategicznym i decyzyjnym: zależy mi, aby przyczynić się do jeszcze skuteczniejszego i lepszego funkcjonowania Agencji i zrzeszonych w niej krajowych organów regulacyjnych. To szczególnie istotne w czasie, kiedy rynek energii czeka wiele fundamentalnych zmian” – zaznaczył Gawin.

Jak dodał, rolę Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER postrzega jako okazję do jeszcze bardziej aktywnego uczestnictwa w pracach Agencji oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem polskiego organu regulacyjnego.

Jak przypomniał Urząd Regulacji Energetyki, przed całym sektorem energetycznym - na poziomie europejskim, regionalnym i krajowym - stoi wiele wyzwań dotyczących transformacji, wdrażania kolejnych regulacji unijnych, strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Rola organów regulacyjnych w tych procesach będzie znacząca.

URE przypomniało, że Polska należy do trzech regionów wymagających współpracy krajowych organów regulacyjnych (Bałtyk, Hansa i Core), co zobowiązuje do dostosowania się do różnych ustaleń rynkowych przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającej harmonizacji ustaleń.

Jako przykład aktywnego udziału we współpracy dwustronnej i regionalnej z krajowymi organami regulacyjnymi i wszystkimi uczestnikami rynku mogą służyć projekty Baltic Pipe i Harmony Link - zaznaczył URE.

Polski regulator przypomniał też wdrożenie z sukcesem projektów Polish Multi-Nemo Arrangement (MNA) i XBID, czy zaangażowanie w bieżące procesy związane z wdrożeniem Interim Market Coupling na polskich granicach oraz Flow Based Market Coupling w regionie Core.(PAP)

wkr/ je/