Siarka odpowiadał na pytanie posłanki Klaudii Jachiry (Koalicja Obywatelska) dotyczące możliwości prywatyzacji terenów leśnych na mocy projektu poselskiego ustawy o gospodarce leśnej. Jak powiedział, "obecnie obowiązujące przepisy Ustawy o lasach szczegółowo regulują kwestie obrotu gruntami leśnymi" i "trudno odpowiadać jest na pytania dotyczące ustawy, której de facto jeszcze nie ma".

"Odnosząc się do tego, chcę powiedzieć, że wszystkie obecnie obowiązujące instrumenty prawne, które są w Ustawie o lasach, nie dają możliwości, żeby dochodziło do jakiejkolwiek prywatyzacji lasów" - powiedział wiceminister.

Jak wyjaśnił, obecnie obowiązująca Ustawa o lasach przewiduje szereg rozwiązań prawnych i instrumentów uprawniających Lasy Państwowe do rozporządzania i gospodarowania lasami. "A mówimy tu o dobru narodowym, lasy w Polsce od czasu II wojny światowej zajmują 30 proc. powierzchni kraju, zwiększone z 21 proc." - zaznaczył Siarka.

Polityk przypomniał, że uprawnienia Lasów Państwowych określone w ustawie to przede wszystkim "nabywanie lasów i gruntów, gdy jest to uzasadnione interesem gospodarki leśnej i nie narusza interesu państwa". Jak dodał, "zostało tam dopisane w ostatnim czasie również prawo pierwokupu gruntów, które są zbywane przez osoby fizyczne i Lasy Państwowe z tego korzystają".

Reklama

Według Siarki "w latach 2016-2020 takich wniosków wpłynęło 484, a zrealizowano 232 wnioski, nabyto grunty o powierzchni ponad 400 ha".

Odnosząc się do kwestii zbywania gruntów leśnych, Siarka powiedział że "odbywa się ono tylko wtedy, kiedy mówimy o zbywaniu współwłasności i kiedy regulowana jest granica polno-leśna, lub kiedy nadleśnictwo stwierdzi, że dana nieruchomość leśna jest zbędna dla gospodarki leśnej, a nabywca ma ważny tytuł interesów społecznych czy gospodarczych".

"Oczywiście grunty leśne są też przekazywane dla Krajowego Ośrodka Wsparcia, kiedy mamy grunty leśne w jakichś dużych obszarach rolnych i te enklawy nie spełniają warunków racjonalnej gospodarki leśnej. Grunty przekazywane są też w użytkowanie wieczyste takich instytucji, jak muzea, ośrodki hodowli zwierząt czy jednostki wojskowe" - wyjaśnił wiceminister.

Jak dodał, "lasy również zgodnie z tymi zapisami Ustawy o lasach mogą być wydzierżawiane".

Siarka podkreślił, że Lasy Państwowe ponoszą bardzo duże koszty związane ze służebnościami wynikającymi np. z umieszczania linii energetycznych czy gazowych na terenach leśnych. "Duże obszary lasów przekazywane są w wyniku Ustawy dla obszarów wojskowych, ale najważniejsze wyzwanie to przekazywanie lasów pod budowę dróg krajowych i autostrad. Wiele tysięcy hektarów jest przekazywane pod budowę dróg i z tego tytułu Lasy Państwowe nie osiągają żadnej korzyści" - powiedział w Sejmie. (PAP)