Jak przekazano, Komisja weryfikacyjna w sprawie dotyczącej nieruchomości przy ul. Grochowskiej 327, "stwierdziła nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniającej decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2005 roku w całości".

Komisja w toku przeprowadzonego postępowania rozpoznawczego w sprawie ustaliła, iż Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję 12 stycznia 2005 r. o ustanowieniu prawa użytkowaniu wieczystego do niezabudowanego gruntu przy ul. Grochowskiej 327. "Po wydaniu wskazanej decyzji zmarł jeden z jej beneficjentów. Następnie Prezydent m.st. Warszawy decyzją z dnia 5 lutego 2008 r. dokonał w trybie art. 155 k.p.a. niedopuszczalnej zmiany podmiotowej decyzji z dnia 12 stycznia 2005 r., czym rażąco naruszył prawo" - czytamy w przekazanym komunikacie. Wskazany artykuł dotyczy uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo.

Komisja zaznaczyła także, że przy wydaniu decyzji z dnia 5 lutego 2008 roku prezydent nie zbadał, "czy za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes stron, jak również nie dysponował zgodą wszystkich stron na zmianę decyzji".

Jeśli chodzi o drugi przypadek, to komisja w sprawie dotyczącej nieruchomości przy ul. Wolność 1/3 (dawnej ul. Żytniej 10) wydała decyzję, w której stwierdziła nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2009 r. w całości. "Komisja Weryfikacyjna w toku przeprowadzonego postępowania rozpoznawczego stwierdziła, że decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2009 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem uchylała decyzję Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, która nie weszła do obrotu prawnego. Powyższe stanowi przesłankę rażącego naruszenia prawa" - przekazano.(PAP)

autorka: Natalia Kamińska

nmk/ jann/