W środę w Sejmie trwa debata towarzysząca pierwszemu czytaniu projektu ustawy budżetowej na 2021 rok. Projekt przedstawił szef resortu finansów Tadeusz Kościński.

Minister przyznał, że pandemia koronawirusa wymusiła zmianę parametrów makroekonomicznych na 2021 r. co uwzględnia projekt. Zgodnie z projektem w przyszłym roku polska gospodarka ma się rozwijać w tempie 4 proc. PKB rocznie - co według Kościńskiego - jest "konserwatywnym założeniem" zgodnym zresztą z prognozami m.in. NBP czy Komisji Europejskiej.

Jeśli chodzi o podstawowe wskaźniki rynku pracy, jak powiedział minister, zgodnie z przewidywaniami, stopa rejestrowanego bezrobocia podniesie się na koniec bieżącego roku do 8 proc., a na koniec roku przyszłego spadnie do 7,5 proc. "Przyjęliśmy, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5 proc. w bieżącym roku oraz 3,4 proc. w przyszłym roku." - powiedział.

Jednocześnie - jak przyznał - zakładamy średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 proc. w tym roku i o 1,8 proc. w roku przyszłym.

Reklama

"Przyjmujemy, że w kolejnych latach średnioroczne zmiany wskaźnika inflacji będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP, to jest 2,5 proc." - powiedział.

Kościński przekazał, że wysokość dochodów budżetu państwa w przyszłym roku będzie determinowana przewidywanym powrotem gospodarki na ścieżkę wzrostu. Jak mówił, na stronę dochodową wpływ będą miały kontynuowane oraz nowe działania wspierające odbudowę wzrostu gospodarczego.

Zapewnił, że w 2021 r. będą środki na proinwestycyjne działania i kontynuację programów społecznych, które łagodzą sytuację związaną z COVID-19.

Kościński zaznaczył ponadto, że "w budżecie na następny rok nastąpi powrót do stosowania limitów wyznaczonych stabilizującą regułą wydatkową choć w zmienionej formie". "Zgodnie z klauzulą, uwzględniono połowę prognozowanej sumy skutków finansowych działań bezpośrednio nakierowanych na podtrzymywanie skutków stanu epidemii w bieżącym roku. W pierwotnej formule, reguła będzie stosowana w 2022 r." - powiedział.

Minister poinformował, że deficyt budżetu państwa wyniesie 82,3 mld zł, a to jest ok. 27 mld zł mniej niż w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok.

"Z kolei deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczonych według metodyki unijnej, prognozowany jest na poziomie około 6 proc. PKB. Planowana wielkość państwowego długu publicznego na koniec 2021 r. wyniesie około 1 bilion 242 mld zł, to jest 52,7 proc. PKB" - przekazał. Jak tłumaczył, wzrost zadłużenia wynika przede wszystkim z wydatków związanych z tarczą antykryzysową i Tarczą Finansową, czyli wydatków na ratowanie przedsiębiorstw i miejsc pracy.

"Projekt ustawy budżetowej na 2021 r. jest kolejnym etapem planu powrotu na ścieżkę wzrostu po światowym lockdownie wywołanym przez pandemię COVID-19. Kontynuujemy politykę budżetową opartą na wspieraniu ożywienia gospodarczego i powrotu na ścieżkę wzrostu przy zachowaniu bezpieczeństwa finansów publicznych" - powiedział Kościński.

Minister poprosił posłów o przyjęcie projektu budżetu na 2021 r.

Projekt ustawy budżetowej zakłada ponadto, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że deficyt może sięgnąć 82,3 mld zł.

Zgodnie z projektem w dochodach państwa przewidziano wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłatę 1,3 mld zł do budżetu państwa z zysku NBP. W budżecie środków europejskich projekt zakłada dochody w wysokości 80,5 mld zł, wydatki na poziomie 87,3 mld zł, co oznacza deficyt w wysokości 6,9 mld zł.

Przyjmując budżet rząd założył wzrost PKB w roku 2021 w ujęciu realnym o 4 proc., średnioroczną inflację w wysokości 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc. i wzrost konsumpcji prywatnej w ujęciu nominalnym o 6,3 proc.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ma wynieść ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) będzie na poziomie 64,7 proc. PKB.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem Stabilizującej Reguły Wydatkowej. Poza tym, jak informowano, w projekcie przewidziano m.in. finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41,0 mld zł), czy zwiększenie nakładów budżetowych na finansowanie ochrony zdrowia o ok. 12,9 mld zł, w porównaniu do tego roku.