Te połączone zasoby przyczynią się do uruchomienia znacznych inwestycji mających na celu pobudzenie ożywienia gospodarczego, zapewnienie zrównoważonego rozwoju i tworzenie miejsc pracy. W budżecie tym priorytetowo traktowane będą wydatki dotyczące ekologii i cyfryzacji, aby Europa była bardziej odporna i lepiej przygotowywana do wymogów przyszłości, podała Komisja.

"Przedstawiamy dziś budżet zawierający wsparcie finansowe na niespotykanym dotychczas poziomie, które ma wzmocnić odbudowę Europy po kryzysie zdrowotnym i gospodarczym. Będziemy pomagać obywatelom, przedsiębiorstwom i regionom najbardziej dotkniętym pandemią. Będziemy inwestować w odporność Europy i jej modernizację poprzez transformację ekologiczną i cyfrową. Naszym priorytetem jest powrót Europy na ścieżkę rozwoju, przyspieszenie ożywienia gospodarczego i przystosowanie Europy do wyzwań przyszłości" - powiedział komisarz odpowiedzialny za sprawy budżetu UE Johannes Hahn, cytowany w komunikacie.

Projekt budżetu na 2022 r., uzupełniony instrumentem NextGenerationEU, kieruje środki tam, gdzie mogą przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie. Środki te przyczynią się do odbudowy i modernizacji Unii dzięki transformacji ekologicznej i cyfrowej, stworzeniu nowych miejsc pracy oraz wzmocnieniu roli Europy w świecie, podkreślono w materiale.

Budżet ten odzwierciedla priorytety polityczne UE, niezwykle istotne dla zapewnienia trwałej odbudowy gospodarczej. W tym celu Komisja proponuje następującą alokację (w środkach na zobowiązania):

Reklama

* 118,4 mld euro dotacji z NextGenerationEU w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz uczynienia gospodarek i społeczeństw UE bardziej zrównoważonymi, odpornymi i lepiej przygotowanymi na wyzwania i szanse związane z transformacją ekologiczną i cyfrową.

* 53 mld euro na wspólną politykę rolną i 972 mln euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, z myślą o europejskich rolnikach i rybakach, ale również, aby wzmocnić odporność sektora rolno-spożywczego i sektora rybołówstwa i umożliwić odpowiednie zarządzanie kryzysowe Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) mógłby otrzymać z NextGenerationEU dodatkowe 5,7 mld euro.

* 36,5 mld euro na rozwój regionalny i spójność, powiększone o 10,8 mld euro z NextGenerationEU w ramach REACT-EU na wsparcie reagowania kryzysowego i kryzysowe działania naprawcze.

* 14,8 mld euro na wsparcie naszych partnerów i interesów na świecie, z czego 12,5 mld euro w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej - "Globalny wymiar Europy" (ISWMR - Globalny wymiar Europy) oraz 1,6 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA).

* 13,1 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego 12,2 mld euro na "Horyzont Europa", sztandarowy unijny program badawczy. Program ten mógłby on otrzymać dodatkowe 1,8 mld euro z NextGenerationEU.

* 5,5 mld euro na europejskie inwestycje strategiczne, z czego 1,2 mld euro na InvestEU na kluczowe priorytety (badania naukowe i innowacje, dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową, sektor zdrowia oraz technologie strategiczne), 2,8 mld euro na instrument "Łącząc Europę" w celu poprawy infrastruktury transgranicznej oraz 1,2 mld euro na program "Cyfrowa Europa" w celu kształtowania cyfrowej przyszłości Unii. InvestEU mógłby otrzymać dodatkowe 1,8 mld euro z NextGenerationEU.

* 4,7 mld euro na inwestowanie w ludzi, spójność społeczną i wartości, z czego 3,4 mld euro w ramach programu Erasmus+ na tworzenie możliwości kształcenia i mobilności dla ludzi, 401 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 250 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości.

* 2,1 mld euro na wydatki przeznaczone na przestrzeń kosmiczną, głównie na europejski program kosmiczny, który połączy działania Unii w tej strategicznej dziedzinie.

* 1,9 mld euro na działania na rzecz środowiska i klimatu, z czego 708 mln euro na program LIFE z przeznaczeniem na wspieranie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej oraz 1,2 mld euro na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zagwarantować, że przejście na zieloną gospodarkę przyniesie korzyści wszystkim. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji mógłby otrzymać dodatkowe 4,3 mld euro z NextGenerationEU.

* 1,9 mld euro na ochronę naszych granic, z czego 780 mln euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) i 758 mln euro na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

* 1,9 mld euro na wsparcie krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących w spełnianiu wymogów procesu przystąpienia Unii, głównie za pośrednictwem Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III).

* 1,3 mld euro na wydatki związane z migracją, z czego 1,1 mld euro na wsparcie migrantów i osób ubiegających się o azyl zgodnie z naszymi wartościami i priorytetami.

* 1,2 mld euro na działania związane z obronnością i wspólnym bezpieczeństwem, z czego 950 mln euro na wspieranie rozwoju zdolności i badań w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO), a także 232 mln EUR na wsparcie mobilności wojskowej.

* 905 mln euro na zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku, w tym 584 mln euro na Program na rzecz jednolitego rynku oraz blisko 200 mln euro na prace w dziedzinie podatków, ceł i zwalczania nadużyć finansowych.

* 789 mln euro na Program UE dla zdrowia, aby zapewnić kompleksową odpowiedź na potrzeby ludzi w dziedzinie zdrowia oraz 95 mln euro na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU), aby móc szybko uruchomić pomoc operacyjną w przypadku kryzysu. RescEU mógłby otrzymać dodatkowe 680 mln euro z NextGenerationEU.

* 600 mln euro na bezpieczeństwo, z czego 227 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), który będzie służył do zwalczania terroryzmu, radykalizacji postaw, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości.

Projekt budżetu na 2022 r. jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 r. i ma na celu przekucie jego priorytetów w konkretne rezultaty do osiągnięcia w danym roku. Znaczna część środków zostanie zatem przeznaczona na przeciwdziałanie zmianie klimatu, zgodnie z celem, jakim jest wydatkowanie 30% budżetu długoterminowego i instrumentu odbudowy NextGenerationEU w tym właśnie obszarze polityki, podkreślono w materiale.