Na początku maja Trybunał orzekł, że program nabywania przez EBC obligacji państwowych nie da się pogodzić z postanowieniami niemieckiej konstytucji. Był to pierwszy przypadek, by sprzeciwił się on wcześniejszej decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, który program zaakceptował.

Jak głosi komunikat mającego swa siedzibę w Karlsruhe Trybunału, 15 czerwca jego sędziowie postanowili oddalić dwa pozwy w sprawie znanego jako CSPP (Corporate Sector Purchase Programme) programu zakupu papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Uznali, że pozwy nie są wystarczająco uzasadnione i pozostawili je bez merytorycznego rozstrzygnięcia. Z komunikatu wynika jednak, że sędziowie nie uważają zaskarżonych zakupów za bezproblemowe.

W ramach CSPP banki centralne państw strefy euro, w tym niemiecki Bundesbank, dokonują od czerwca 2016 roku na rynku pierwotnym i wtórnym - czyli od przedsiębiorstw-emitentów i współpracujących z nimi banków komercyjnych - zakupów obligacji, na co do maja br. wydały już blisko 210 mld euro. W porównaniu z wynoszącym ponad 2,8 bilionów euro wolumenem wszystkich obligacji nabytych przez EBC kwota ta jest nader niewielka - wskazuje agencja dpa.

Obie występujące z pozwami grupy osób twierdzą, że poprzez CSPP Europejski Bank Centralny zniekształca konkurencję lub nawet ją wyłącza, faworyzując niektóre działające w strefie euro spółki. W ten sposób przekracza swe uprawnienia w dziedzinie polityki walutowej.

Zdaniem sędziów niemieckiego TK, "nie jest wykluczone, że podejmowane w ramach CSPP przez banki centralne poszczególnych państw zakupy obligacji naruszają prawo traktatowe Unii Europejskiej". Program zapewnia dużym, zdolnym do uczestniczenia w nim przedsiębiorstwom uprzywilejowane warunki kredytowe, co może zniekształcać konkurencję. W zaopatrywaniu gospodarki w pieniądz bezpośrednio z funduszy banków centralnych można widzieć podobną do dotowania formę działalności kredytowej - uważa Trybunał.

Jego orzeczenie zaznacza jednak, że w obu pozwach zabrakło wystarczającej argumentacji przemawiającej za ich dokładnym zbadaniem - na przykład wyjaśnienia, jak zakupy obligacji wzmocniły poszczególne przedsiębiorstwa.