Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został skierowany do konsultacji publicznych.

Wydatki dla sektora finansów publicznych z tytułu wejścia noweli w życie oszacowano na 155,36 mln zł, a dochody - 51,19 mln zł w perspektywie 10 lat.

"Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych zostaną sfinansowane ze środków inwestora (spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne) oraz Unii Europejskiej przyznanych w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - czytamy w w uzasadnieniu.

Koszty związane z wywłaszczaniem nieruchomości w przypadku inwestycji związanych ze stacjami elektroenergetycznymi ma pokryć Skarb Państwa. Z OSR wynika, że do wybudowania 13 stacji elektroenergetycznych planowane jest dokonanie wywłaszczeń działek gruntowych o powierzchni ok. 125,03 ha.

Przy szacowaniu wpływu na sektor finansów publicznych pod uwagę wzięto harmonogram inwestycji opracowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), które są operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz planowane do pozyskania powierzchnie gruntu, podano.

Założono, że planowana powierzchnia wywłaszczonego gruntu pod stację elektroenergetyczną wynosi od 1,1 ha do 30 ha, a wywłaszczeniu podlegać będą nieruchomości o łącznej powierzchni 125,03 ha, - przyjęto, że wywłaszczeniom podlegać będą w 100% grunty budowlane. Przyjęto średnią cenę gruntu budowlanego na poziomie 128 zł/m2.

Specustawa przesyłowa określa, że inwestor uzyskuje z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego wywłaszczonych nieruchomości, z tytułu którego uiszczać będzie opłatę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dochody z tytułu wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste zostały oszacowane na ok. 51,19 mln zł.

Celem nowelizacji jest weryfikacja listy inwestycji objętych obowiązującą obecnie specustawą przesyłową, poprzez zmianę części już w niej wymienionych oraz dodanie nowych, a także uwzględnieniu specyfiki inwestycji morskich. Obecne przepisy nie zawierają regulacji, umożliwiających np. budowę połączenia systemów przesyłowych między państwami.

W projekcie znalazły się rozwiązania umożliwiające uczestnikom systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego uczestnictwo w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, operatorzy systemu przesyłowego elektroenergetycznego bądź gazowego będą mogli opiniować studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto w projekcie ustawy wskazano, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (m.in. zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w obszarze oddziaływania niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego i hałasu, ani w strefie kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu lub strefie bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu).

Nowa regulacja ma także zawierać przepis zwalniający operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (PSE), operatora systemu przesyłowego gazowego (Gaz-System) oraz PERN z obowiązku sporządzania i przesyłania prezesowi Krajowego Zasobu Nieruchomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują.

W założeniu znowelizowana ustawa nie ma mieć charakteru epizodycznego.

Oczekiwanym efektem wprowadzenia zmian jest usprawnienie i uproszczenie procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie szybszy rozwój Krajowego Systemy Elektroenergetycznego oraz systemów służących przesyłaniu paliw gazowych i ciekłych, bezpieczeństwo ich funkcjonowania, sprawna integracja nowych źródeł wytwórczych i w związku z tym zminimalizowanie ryzyka ograniczeń albo przerw w dostawie paliw ciekłych, gazowych lub energii elektrycznej.

Obecna ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pozwala na przygotowanie i realizację inwestycji polegających na budowie linii najwyższych napięć, stacji elektroenergetycznych oraz innych obiektów niezbędnych do eksploatacji wyżej wymienionych linii - strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - w szczególnym trybie.

Możliwość skorzystania ze ścieżki wynikającej z obecnej specustawy przesyłowej zdecydowanie skraca czas uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji (z ok. 56 do ok. 19 miesięcy).

Wprowadzenie zmian zaproponowanych w projekcie ustawy doprowadzić ma do dalszego skrócenia tego okresu. Ponadto, dzięki weryfikacji przepisów ustawy, czas uzyskiwania przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomościami znajdującymi się na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, na cele budowlane wynosić ma 4 miesiące (okres uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej).

Projekt zakłada, że nowelizacja nie będzie miała charakteru epizodycznego. Jego przyjęcie przez RM planowane jest na III kwartał.