We wtorek przedstawiciele resortu klimatu wraz z najważniejszymi spółkami sektora energetycznego i transportowego podpisali także list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej.

Jak mówił Kurtyka, główne cele strategii to stworzenie łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych, wzmocnienie roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego, wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego, oraz przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru.

Minister podkreślił, że strategia powinna zostać przyjęta jak najszybciej, a jej celem jest też budowa instalacji na wodór o mocy 2-4 GW.

Kurtyka dodał, że w powstające „prawo wodorowe” będzie zawierać spójny system norm technicznych. „Wodór może być jednym z paliw przyszłości i impulsem do wyjścia z kryzysu oraz transformacji gospodarki” - podkreślił.

Reklama

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu, rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego. Ministerstwo Klimatu spodziewa się także wzrostu zużycia wodoru w ciepłownictwie, dzięki rozwojowi technologii power-to-gas/liquid.

Sygnatariusze listu wyrażają w nim wolę podjęcia wspólnych działań mających na celu wypracowanie, podpisanie i realizację porozumienia sektorowego o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, w tym technologii wodorowych i krajowego łańcucha wartości.

Sygnatariusze deklarują w szczególności działania na rzecz: budowy łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych; rozwoju silnych krajowych i lokalnych kompetencji w zakresie wytwarzania kluczowych komponentów z łańcucha wartości technologii wodorowych; rozwoju czystego transportu opartego o wodór; rozwoju wodoru w sektorach gospodarki, w których trudno jest osiągnąć neutralność klimatyczną.

Z kolei Minister Klimatu zadeklarował działania na rzecz opracowania i przyjęcia przez rząd strategii, w której określone zostaną „realne i osiągalne cele w zakresie rozwoju wykorzystania wodoru dla potrzeb przemysłu, energetyki oraz transportu do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.”

Minister deklaruje też w liście przedstawienie projektu rozwiązań prawnych wspierających rozwój wykorzystania wodoru, oraz podjęcie wszelkich działań będących w jego kompetencji w celu budowy w Polsce wodorowego łańcucha wartości wykorzystującego silne strony polskiej gospodarki.

Sygnatariusze reprezentujący środowisko naukowe i przedsiębiorców zadeklarowali z kolei opracowanie „Planu inwestycji wodorowych”, zawierającego priorytetowe projekty, takie jak instalacje do produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych, sieci dystrybucji wodoru, w tym wybudowanie rurociągu dystrybucyjnego wodorowego, magazyny wodoru, infrastruktura tankowania wodoru do celów transportowych, produkcja ogniw paliwowych wykorzystywanych w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i innych sektorach gospodarki.