„W 2020 roku napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 53,9 mld zł. Złożyły się na niego reinwestycje zysków o wartości 44,2 mld zł oraz napływ kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych (16,8 mld zł), przy jednoczesnym odpływie z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości (-7,0 mld zł)” – napisano w poniedziałkowym komunikacie Narodowego Banku Polskiego.

Wskazano w nim, że wysoki udział reinwestowanych zysków odnotowano w przypadku krajów o największych stanach zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, tj. Niemiec, Niderlandów i Luksemburga.

Reklama

NBP zwrócił uwagę na stosunkowo duże ujemne wartości transakcji na instrumentach dłużnych odnotowane u głównych inwestorów, co miało związek z ograniczeniem wymiany handlowej (i związanego z nią finansowania) w początkowym okresie pandemii koronawirusa. W 2020 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (12,9 mld zł), działalnością profesjonalną (9,4 mld zł), a także obsługą nieruchomości (9,2 mld zł). Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów zaangażowanych w budownictwo (-1,6 mld zł).

„Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce inwestycji bezpośrednich w 2020 roku osiągnęły wartość 84,2 mld zł. Dywidendy wyniosły 32,5 mld zł, reinwestowane zyski były na poziomie 44,2 mld zł, a dochody z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) osiągnęły wartość 7,6 mld zł” – napisano w komunikacie NBP.

Bank centralny poinformował także w poniedziałek, że w 2020 roku odpływ kapitału z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniósł 5,1 mld zł. W strukturze tego odpływu przeważały dłużne instrumenty finansowych (3,2 mld zł) oraz dodatnie reinwestycje zysków (2,2 mld zł). Saldo transakcji pomniejszały ujemne transakcje w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych (-0,4 mld zł).

„Dochody polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą w 2020 roku osiągnęły wartość 5,7 mld zł. Zadeklarowane dywidendy osiągnęły wartość 2,6 mld zł, reinwestowane zyski wyniosły 2,2 mld zł, natomiast dochody z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) zamknęły się w kwocie 0,9 mld zł. Dane z ostatnich czterech lat zdają się wskazywać na stabilizację dochodów zarówno pod względem ich poziomu jak i struktury. Proces ten nie został zaburzony nawet w czasie pandemii koronawirusa” – napisano w komunikacie NBP.