Senat w czwartek jednogłośnie przyjął bez poprawek ustawę o obronie ojczyzny; jej głównym celem jest zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy. Ustawa teraz trafi na biurko prezydenta.

Skurkiewicz w rozmowie z dziennikarzami po przyjęciu przez Senat ustawy został zapytany, na co zostaną przeznaczone zwiększone środki budżetowe na obronność.

Reklama

Zapowiedział, że w pierwszej kolejności resort obrony "na kanwie nowej ustawy" będzie musiał "znowelizować dokumenty planistyczne". Wyjaśnił, że ma na myśli Plan Modernizacji Technicznej na lata 2021 - 2025, z uwzględnieniem roku 2020.

"Przy tych dodatkowych środkach finansowych szereg programów operacyjnych, które mają być realizowane przez polskie wojsko będzie mogła być przyspieszona. Jest szereg obszarów, które będziemy musieli w sposób bardziej zaangażowany i mocniejszy docenić" - powiedział Surkiewicz.

Powołał się przy tym na doświadczenia, jakie płyną z wojny na Ukrainie. "Te doświadczenia ostatnich trzech tygodni wojny na Ukrainie jednoznacznie pokazują, które obszary powinny być wpierane mocniej niż do tej pory i jakie uzbrojenie powinno wchodzić w pierwszej kolejności na uzbrojenie polskiego wojska oraz jak powinna przebiegać modernizacja techniczna (armii - PAP) w najbliższych dwóch, trzech latach. Nad tym będziemy bardzo intensywnie pracować w najbliższych dniach" - zapewnił wiceszef MON.

Nowa regulacja liczy ponad 820 artykułów, zawartych na ponad 450 stronach i dotyczy m.in. zwiększenia budżetu na obronność. Zapisano w niej, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych. Według ustawy, szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, "uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa".

Zgodnie z ustawą, którą Sejm uchwalił w miniony piątek, Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne, co 4 lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju Sił Zbrojnych.

Podczas prac w Sejmie poparcie uzyskała także poprawka zgłoszona przez opozycję, która zobowiązuje Radę Ministrów, aby w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie ustanowić Pakiet Wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2023-2025. Opozycja ogłaszając tę poprawkę chciała, żeby rząd - w związku z wojną prowadzoną przez Rosję na Ukrainie - przedstawił "kluczowy plan modernizacyjny Wojska Polskiego".

Ustawa przewiduje też utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.