CBOS podkreśla, że na przełomie marca i kwietnia notowania Sejmu są w zasadzie takie same, jak przed miesiącem. Pozytywnie o pracy posłów wypowiada się 27 proc. badanych, a źle ją ocenia 57 proc. badanych.

Do stanu sprzed poprawy zarejestrowanej w pierwszej dekadzie marca wróciły natomiast opinie o Senacie. Z sondażu wynika, że 32 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.) wyraża zadowolenie z działalności Senatu, a niemal połowa - 46 proc. (wzrost o 3 pkt proc.) ją krytykuje.

CBOS podkreśla, że pracę posłów pozytywnie oceniają w większości badani popierający Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską), identyfikujący się z prawicą oraz najbardziej zaangażowani w praktyki religijne, tj. uczestniczący w nich kilka razy w tygodniu.

Dobre oceny są też relatywnie częste wśród osób uczestniczących w praktykach religijnych raz w tygodniu, a ponadto wśród respondentów w wieku od 55 do 64 lat, mających wykształcenie zasadnicze zawodowe i uzyskujących niskie (ale nie najniższe) dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (od 1000 zł do 1499 zł).

Reklama

Źle o działalności Sejmu najczęściej wypowiadają się zwolennicy ugrupowań opozycyjnych (szczególnie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 Szymona Hołowni, ale także Lewicy oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość), osoby o lewicowej orientacji politycznej, nieangażujące się religijnie.

Do niezadowolonych z niej zauważalnie częściej niż przeciętnie zaliczają się ankietowani mający od 25 do 34 lat, mieszkańcy największych miast (półmilionowych i większych), najlepiej wykształceni, prywatni przedsiębiorcy, kadra kierownicza i specjaliści, pracownicy administracyjno-biurowi, technicy i średni personel, pracownicy usług, a także respondenci uzyskujący najwyższe dochody per capita (3000 zł lub więcej) oraz źle oceniający własną sytuację materialną.

Jeśli chodzi o Senat w większości pozytywnie o działalności tej Izby wypowiadają się zwolennicy KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni. Wyróżniają się pod tym względem także badani identyfikujący się z lewicą, a ponadto respondenci mający wyższe wykształcenie uzyskujący najwyższe dochody per capita oraz pracujący w sektorze publicznym.

Z kolei poziomem niezadowolenia z pracy senatorów wyróżniają się najbardziej zwolennicy rządzącego ugrupowania, ludzie o prawicowych poglądach i najbardziej zaangażowani w praktyki religijne, a poza tym badani pracujący na własny rachunek.

CBOS zaznacza, że od poprzedniego pomiaru z pierwszej dekady marca utrzymują się – na niezmienionym poziomie – lepsze niż wcześniej notowania prezydenta Andrzeja Dudy. Z uznaniem o jego prezydenturze wypowiada się obecnie ponad połowa Polaków (54 proc.), a niespełna dwie piąte (37 proc.) ocenia ją negatywnie.

Z sondażu wynika, że zadowolenie z prezydentury Andrzeja Dudy jest niemal powszechne wśród zwolenników rządzącego ugrupowania, a także znacznie częstsze niż przeciętnie wśród osób o poglądach prawicowych i zaangażowanych w praktyki religijne – szczególnie wśród uczestniczących w nich kilka razy w tygodniu.

Wyraźnie lepiej oceniają ją także najstarsi badani (65+), respondenci mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych, w tym rolnicy, oraz uzyskujący niskie dochody per capita (od 1000 zł do 1499 zł).

Niezadowolenie z działalności głowy państwa najczęściej wyrażają zwolennicy KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, jak również identyfikujący się z lewicą i nieuczestniczący w praktykach religijnych. Przeważa ono także nad aprobatą wśród osób mających mniej niż 35 lat, mieszkańców największych miast, najlepiej wykształconych, prywatnych przedsiębiorców, pracowników administracyjno-biurowych, kadry kierowniczej i specjalistów, badanych pracujących w sektorze prywatnym (poza rolnictwem), a także uzyskujących najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym.

Badanie przeprowadzono od 28 marca do 7 kwietnia 2022 r. na próbie 1030 pełnoletnich mieszkańców Polski, którzy samodzielnie wybrali jedną z trzech metod przeprowadzenia sondażu. 54,8 proc. osób wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 28,3 proc. - wywiad telefoniczny (metoda CATI), a 16,9 proc. - wypełnienie ankiety internetowej (metoda CAWI). (PAP)