Według Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka - jak poinformowało Biuro RPO - nowelizacja przepisów dotycząca tej kwestii oznacza "pozbawienie ministra szkolnictwa wyższego i nauki wpływu na realizację polityki naukowej państwa".

Według RPO zmiana nie została powiązana z pozbawieniem ministra od szkolnictwa wyższego i nauki kompetencji do przekazywania środków finansowych przeznaczonych na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z zagranicy, w tym z budżetu UE. "Jednocześnie minister szkolnictwa wyższego i nauki będzie zobligowany do przekazywania tychże środków NCBR, nie mając żadnego wpływu na zakres badań, skoro to minister rozwoju regionalnego będzie zatwierdzał projekt rocznego planu finansowego Centrum" - wywodzi Wiącek.

Ponadto - w ocenie RPO - przeprowadzona zmiana ministra nadzorującego Centrum wymagała nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, ale takiej zmiany przepisów nie przeprowadzono, zmieniono tylko ustawę o NCBR i Prawo o szkolnictwie wyższym. Rzecznik wskazał zaś, że obecnie "obowiązująca ustawa o działach administracji rządowej nie przewiduje właściwości ministra ds. rozwoju regionalnego w sprawach dotyczących rozwoju nauki".

Wniosek Wiącka dotyczy uchwalonej w lutym br. nowelizacji szeregu ustaw, w tym przede wszystkim Kodeksu spółek handlowych. Sposób prac legislacyjnych nad tą nowelizacją, to kolejny z zarzutów Rzecznika, podniesiony we wniosku do TK.

Reklama

Jak przypomniał RPO, głównym celem nowelizacji było m.in. wprowadzenie do polskiego prawa regulacji prawnej prawa holdingowego odnoszącej się do relacji między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników spółki zależnej, jak również wyposażenie rad nadzorczych w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego.

Rzecznik zrelacjonował, że poprawki obejmujące nowelizację ustawy o NCBR oraz Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zostały zgłoszone dopiero podczas drugiego czytania. "Z uwagi na moment zgłoszenia poprawek - będących w rzeczywistości nową inicjatywą ustawodawczą - nie przeszły one całej procedury legislacyjnej, która ma służyć przyjmowaniu poprawnych i spójnych regulacji prawnych" - podkreślił RPO. Zresztą - jak dodał - między tymi poprawkami, a resztą projektu był "całkowity brak powiązania tematycznego".

Wniosek RPO został zarejestrowany w TK w tym tygodniu, stanowiska do niego powinny teraz przygotować - Prokurator Generalny i Sejm. Większość przepisów nowelizacji, w tym te zaskarżone przez RPO, mają wejść w życie 13 października br.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Działa też na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki. Jego zadania polegają przede wszystkim na zarządzaniu strategicznymi programami badań naukowych i prac finansowych, a także zarządzaniem realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ich finansowaniem lub współfinansowaniem. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński