Jak przekazano w komunikacie na stronie Sądu Najwyższego w pytania prawne skierowało w czwartek do TK trzech sędziów Izby Cywilnej SN: Jacek Grela, Tomasz Szanciło i Kamil Zaradkiewicz.

Pytania te dotyczą "hierarchicznej zgodności (konstytucyjności) norm Traktatu o Unii Europejskiej, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ustawy o SN oraz Kodeksu postępowania cywilnego".

Reklama

"Istota pytań sprowadza się przede wszystkim do konieczności ustalenia hierarchicznej zgodności norm tych aktów w zakresie, w jakim dopuszczają w świetle nowszego orzecznictwa, aby sąd na ich podstawie mógł ocenić, a w konsekwencji również kwestionować skuteczność podjęcia uchwały przez Krajową Radę Sądownictwa o przedstawieniu kandydata do pełnienia urzędu sędziego, status sędziego, ważność postępowania lub skuteczność orzeczenia" - wyjaśniono w komunikacie na stronie SN.

Jak dodano chodzi m.in. o kwestie rozpoznawania spraw kasacyjnych na etapie rozstrzygania o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania z powodu ewentualnie wadliwego konstytucyjnie trybu postępowania albo składu KRS.

"Powyższe okoliczności mogą mieć znaczenie w odniesieniu do osób wskazanych przez KRS jako kandydaci na stanowiska sędziowskie w SN przed 2018 r. na podstawie przepisów, których niezgodność z Konstytucją RP została stwierdzona we wcześniejszych orzeczeniach TK" - ocenił skład sędziowski, który zadał pytania.

Łącznie skierowanych do TK zostało 13 pytań. Dotyczą one także m.in. - jak poinformowano - zgodności definicji sędziego zawartej w ustawie o Sądzie Najwyższym ze standardem wymaganym na gruncie Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz prawa europejskiego. Inne z pytań odnoszą się do "wyłączenia możliwości ustalenia przez SN wpływu wadliwości wyboru kandydata na sędziego przez KRS na jego status, w tym możliwość wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości".

"Uzasadnienie pytań prawnych zostanie opublikowane po jego sporządzeniu" - zaznaczono w komunikacie. Na razie na stronie SN dostępna jest licząca 8 stron sentencja tego postanowienia.

Z kolei w innym postanowieniu - zapadłym w środę - SN w Izbie Karnej w składzie jednego sędziego Wiesława Kozielewicza na wniosek obrońców skazanych wyłączył sędziego SN Marka Motuka od udziału w rozpoznaniu sprawy kasacyjnej. "Obrońcy wnieśli o wyłączenie sędziego SN od rozpoznania sprawy kasacyjnej z uwagi na powołanie sędziego przez Prezydenta RP na wniosek obecnej KRS, z uwagi na fakt, że w ramach kasacji od wyroku sądu apelacyjnego podniesiono również zarzut orzekania w składzie sądu apelacyjnego przez sędziego powołanego na wniosek obecnej KRS" - poinformowano.

"W odbiorze zewnętrznym mogłyby zatem powstać wątpliwości co do bezstronności sędziego w tym zakresie" - dodano w informacji SN na temat środowego rozstrzygnięcia. Pisemne uzasadnienie tego postanowienia jest już dostępne na stronie SN.(PAP)

autor: Marcin Jabłoński