Ogłoszenie upadłości jest pierwszym etapem postępowania upadłościowego. Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli niewypłacalnego podmiotu gospodarczego, w możliwie pełnym zakresie, z całości jego majątku.

Postępowanie upadłościowe reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - "Prawo upadłościowe i naprawcze" Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535).