/ kapitały własne

Wskaźnik ten obrazuje jaka procentowa wielkość kapitałów własnych przedsiębiorstwa jest finansowana przez zobowiązania długoterminowe (kredyty, pożyczki i obligacje o terminie zapadalności dłuższym niż 1 rok).

Wartość Wskaźnik zadłużenia długoterminowego powinna zawierać się w zakresie od 50 do 100%. Wskaźnik przekraczający 100% sygnalizuje zwiększone ryzyko niewypłacalności firmy, oznacza, że wartość zobowiązań długoterminowych jest większa od wartości kapitałów własnych przedsiębiorstwa.

Zobacz też:

Reklama