Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Capital Park podjął uchwałę, na podstawie której zostanie wyemitowanych do 150 000 sztuk obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 100 euro każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15 000 000 euro, podała spółka. .
"Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej. Emisja obligacji nastąpi w ramach oferty prywatnej, poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 podmiotów (...)" - czytamy w komunikacie.
Celem emisji obligacji jest finansowanie potrzeb inwestycyjnych grupy kapitałowej spółki, zmiana struktury walutowej zadłużenia grupy kapitałowej spółki poprzez refinansowanie obligacji spółki zapadających w 2018 oraz 2019 roku lub/i refinansowanie zadłużenia korporacyjnego spółki, podano także.
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)