W środę odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem ministra Marka Gróbarczyka odpowiedzialne za kwestie gospodarki wodnej oraz prezesa Wód Polskich Przemysława Daca. Na spotkaniu omawiano sprawy tzw. powodzi miejskich oraz propozycje ministerstwa dotyczące rozwiązania tego problemu.

Wskazano, na podjęcie natychmiastowych działań zaradczych jest niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz dla ochrony infrastruktury, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych. Pilne wprowadzenie systemowych i kompleksowych działań ograniczających skutki nawałnic jest szczególnie istotne na terenach miejskich, gdzie straty materialne na skutek zalania, jakie ponoszą zarówno mieszkańcy jak i gminy, są największe.

Zwrócono uwagę, że występowaniu zjawiska błyskawicznych powodzi miejskich sprzyja dynamiczne rozrastanie się miast, zwłaszcza budowa nowych osiedli mieszkaniowych bez uwzględnienia zasad gospodarki wodnej na danym terenie.

Reklama

Jak ocenił, cytowany w komunikacie po posiedzeniu Gróbarczyk, zjawisko nawalnych opadów deszczu, które jest w naszym kraju coraz częstsze, stwarza istotne zagrożenie dla miast, co widać szczególnie w tym roku. "Musimy przystosować się do zmian, dlatego proponujemy włączenie do systemu ochrony przeciwpowodziowej, do zarządzania ryzykiem powodziowym kolejnego elementu, mianowicie map powodzi miejskich ze strony wód opadowych oraz roztopowych" – powiedział. Dodał, że Wody Polskie zarządzają ryzykiem powodziowym ze strony rzek i morza. "Ewidentnie brakuje takich planów odnośnie miast" - wskazał.

Według Deca, Wody Polskie przeprowadziły analizę planów zagospodarowania przestrzennego miast wojewódzkich i miast powiatowych. "Wynika z niej, że nie wszystkie miasta posiadają takie plany albo mają opracowane jedynie dla części obszarów. Te plany dosyć pobieżnie obejmują tematykę odprowadzania wód opadowych i roztopowych w mieście. Bardzo często nie uwzględniają też map ryzyka i zagrożenia powodziowego" - zaznaczył.

Według Wód Polskich, w celu rozwiązania problemu błyskawicznych powodzi miejskich niezbędna jest budowa zbiorników retencyjnych oraz zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych to jedne z najskuteczniejszych rozwiązań w przeciwdziałaniu nagłym powodziom miejskim.

Wskazano, że jednostki Wód Polskich pozostają w gotowości, by przekazać optymalne wytyczne dotyczące odprowadzania wód opadowych do potoków i rzek po to, by jak najskuteczniej chronić mieszkańców i infrastrukturę miejską, a jednocześnie zwiększyć retencję w danym rejonie.