Przyjęcie projektu planowane jest w IV kw.

"Projektowana regulacja będzie dedykowana spółdzielniom mieszkaniowym w rozumieniu […], które na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego:

- po dniu 5 grudnia 1990 r. wybudowały same lub wybudowali ich poprzednicy prawni, za zezwoleniem właściwego organu nadzoru budowlanego budynki, albo

- do dnia 5 grudnia 1990 r. wybudowały same lub wybudowali ich poprzednicy prawni z własnych środków, za zezwoleniem właściwego organu nadzoru budowlanego budynki, i nie zgłosiły roszczenia" - czytamy w wykazie.

Reklama

Roszczenie będzie przysługiwało spółdzielniom w stosunku do gruntów będących w dniu zgłoszenia roszczenia w ich posiadaniu i niezbędnych do prawidłowego korzystania z budynku, podano także.

Analogiczne roszczenie będzie przysługiwało spółdzielniom mieszkaniowym, które na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wybudowały same lub wybudowali ich poprzednicy prawni, za zezwoleniem właściwego organu nadzoru budowlanego budynki mieszkalne i korzystają z tych gruntów na podstawie innego niż własność lub użytkowanie wieczyste odpłatnego tytułu prawnego.

Projekt zakłada także odejście od umownego trybu ustanawiania użytkowania wieczystego na rzecz trybu administracyjnego. Rozpatrzenie roszczenia w drodze decyzji administracyjnej zagwarantuje stronom możliwość skorzystania z instrumentów zwalczania bezczynności lub przewlekłości postępowania oraz zapewni możliwość poddania rozstrzygnięcia kontroli instancyjnej.

Jak wskazano, w efekcie projektowanej regulacji spółdzielnie mieszkaniowe uzyskają możliwość uregulowania stanu prawnego gruntów na których wybudowały budynki mieszkalne.

Ponadto ustabilizowaniu ulegnie sytuacja prawna osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali oraz ekspektatywę ich ustanowienia. Projektowana regulacja umożliwi łatwiejszy obrót tymi prawami oraz pozwoli na skorzystanie z możliwości przekształcenia go w odrębną własność, wskazano.

(ISBnews)