W porównaniu z końcem II kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 70,4 tys., tj. o 46,4%. Pod koniec II kwartału 2020 r. nieobsadzonych było 17,0 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

W II kwartale 2020 r. było o 44,2% mniej nowych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponadto zlikwidowano o 21,9% mniej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz o 14,3% więcej niż w II kwartale 2019 r., podał Urząd.

"Na wzrost lub spadek liczby nowo tworzonych i likwidowanych miejsc pracy ma wpływ sytuacja gospodarcza kraju, a od marca 2020 r. także pandemia COVID-19. Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że w Polsce tworzenie i likwidowanie miejsc pracy odbywa się cyklicznie. W przypadku miejsc pracy nowo tworzonych ich liczba była największa w pierwszych kwartałach, a najmniejsza zazwyczaj w czwartych. Tendencja wzrostu liczby nowo tworzonych miejsc pracy w pierwszych kwartałach utrzymuje się od 2012 r., największy wzrost odnotowano w 2019 r. Wpływ COVID-19 znajduje natomiast odzwierciedlenie w znacznym spadku liczby nowo utworzonych miejsc pracy w drugim kwartale 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Od 2012 do 2019 r. najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy wskazywano w pierwszych kwartałach, a najmniejsze wartości tego zjawiska występowały w różnych kwartałach poszczególnych lat. Różnica pomiędzy nowo utworzonymi i zlikwidowanymi miejscami pracy systematycznie rosła. Ta cykliczność w drugim kwartale 2020 r. została zachwiana i liczba zlikwidowanych miejsc pracy była wyższa niż nowo utworzonych. Od początku 2012 roku aż do II kwartału roku 2020 taka sytuacja wystąpiła tylko w IV kwartale 2012 roku, zaznaczył Urząd.

"Wyniki badania popytu na pracę za II kwartał 2020 r. wskazują, że wśród podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających przynajmniej 1 osobę większość, bo 90,9% to jednostki sektora prywatnego. Pod względem wielkości wyrażonej liczbą pracujących przeważały jednostki, w których pracowało do 9 osób - stanowiły one 64,7% jednostek" - czytamy dalej.

Reklama

W końcu II kwartału 2020 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało tylko 27,4 tys. jednostek, tj. 4,3% ogólnej ich liczby. Struktura własności i wielkości jednostek wskazujących wolne miejsca pracy odpowiadała strukturze całej zbiorowości. Zdecydowana większość, bo 85%, należała do sektora prywatnego. Nieco ponad połowę (50,7%) stanowiły jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec II kwartału 2020 r. wyniosła 81,4 tys., z tego 63,6 tys. w sektorze prywatnym. Wolne miejsca pracy występowały głównie w jednostkach, w których pracowało powyżej 49 osób - 42,3 tys., podano też w materiale.

"W II kwartale 2020 r. najwięcej wolnych miejsc pracy było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego - 17,9 tys. (22%), następnie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych - 11,5 tys. (14,1%) oraz w budownictwie - 11,1 tys. (13,6%)" - czytamy dalej.

W końcu II kwartału 2020 r. największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały województwa: mazowieckie - 22 tys. (27%), śląskie - 8,5 tys. (10,4%) oraz dolnośląskie - 8 tys. (9,8%), a najmniejsza liczba ofert wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwach: podlaskim- 0,9 tys. (1,1%), opolskim - 1,2 tys. (1,5%) oraz warmińsko-mazurskim - 1,2 tys. (1,5%).

Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lipca 2020 r. wyniosła 6,1%, czyli pozostała bez zmian wobec danych z czerwca br.