W połowie września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w Warszawie w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstało białe miasteczko 2.0, nawiązujące do białego miasteczka pielęgniarek z 2007 r. Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

W najnowszym sondażu CBOS zapytał Polaków o poparcie dla strajkujących. Jak wynika z badania, większość osób (49 proc.) popiera protest pracowników ochrony zdrowia, przy czym 24 proc. zadeklarowało zdecydowane poparcie, a 25 proc. – umiarkowane. Więcej niż co piąty badany (21 proc.) jest przeciwnikiem protestu. 9 proc. respondentów odparło, że sprzeciwia mu się zdecydowanie, a 12 proc., że raczej go nie popiera. Znaczną grupę stanowią respondenci, dla których problemy medyków są obojętne (24 proc.), a tylko nieliczni (5 proc.) nie mają wyrobionej opinii na ten temat.

Reklama

Reakcja rządu wobec protestujących pracowników ochrony zdrowia najczęściej (46 proc.) określana jest przez Polaków jako niewystarczająca. Ankietowani twierdzą, że strona rządowa wykazuje zbytnią nieustępliwość, lekceważąc w ten sposób problemy i potrzeby medyków. Co czwarty badany (26 proc.) dążenia rządu do osiągnięcia porozumienia z protestującymi medykami określa jako odpowiednie, a co piąty (20 proc.) nie ma wyrobionej opinii na ten temat. Zaledwie 8 proc. respondentów twierdzi, że rząd nadmiernie ulega żądaniom protestujących.

Stosunek Polaków do oczekiwań finansowych pracowników ochrony zdrowia zależy od tego, do jakiej grupy zawodów medycznych należą protestujący. W opinii badanych roszczenia finansowe lekarzy są niemal równie często oceniane jako zbyt duże (40 proc.), co jako odpowiednie (38 proc.). Więcej niż co szósty respondent (18 proc.) nie ma wyrobionej opinii na ten temat. Tylko nieliczni (5 proc.) uważają, że lekarze postulują zbyt małe wynagrodzenia.

Postrzeganie oczekiwań finansowych ratowników medycznych i pielęgniarek przez ankietowanych jest niemal identyczne. Większość respondentów uważa, że oczekiwania finansowe obydwu protestujących grup zawodowych są odpowiednie (po 53 proc.). Co szósty badany określa je jako zbyt małe (17 proc. – w przypadku pielęgniarek, 16 proc. – ratowników medycznych), a więcej niż co ósmy jako zbyt duże (po 13 proc.). Część ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat (17 proc. – w odniesieniu do pielęgniarek, 18 proc. – ratowników medycznych).

Badanie przeprowadzono trzema różnymi sposobami – wywiadem bezpośrednim (metoda CAPI), telefonicznym (metoda CATI) i internetowym (metoda CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę. Badanie zrealizowano od 4 do 14 października tego roku na próbie 1161 osób (w tym: 55,2 proc. metodą CAPI, 28,9 proc. – CATI i 15,9 proc. – CAWI).(PAP)

Autorka: Sonia Otfinowska

sno/ joz/