"Ponad 71 proc. ankietowanych przedsiębiorstw deklaruje plany podniesienia poziomu przeciętnego wynagrodzenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy – odsetek tych firm wzrósł względem poprzedniego kwartału o blisko 14 pp. Nieco ponad 88 proc. firm planujących podwyżki przewiduje ich zmianę w stopniu jednak niewielkim. Na niezmienionym poziomie utrzymała się mediana wysokości zakładanej podwyżki (5 proc.). Analogicznie jak w kwartale poprzednim – 25 proc. deklarujących podniesienie płac na przestrzeni najbliższego roku zakłada podwyżkę wyższą lub równą 8 proc." - napisano.

Przyspieszeniu presji płacowej towarzyszy istotny przyrost udziału firm prognozujących podniesienie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale. Odsetek przedsiębiorstw zakładających takie podwyżki wzrósł do poziomu 44 proc. (o 8 pp. kdk i o ponad 16 pp. rdr) osiągając historyczne maksimum.

Reklama

Kolejny kwartał z rzędu częstsze zamiary podnoszenia płac deklarują wszystkie analizowane klasy firm.

Mimo istotnego przyrostu odsetka firm deklarujących podwyższenie wynagrodzeń w nadchodzącym kwartale średni poziom spodziewanej podwyżki utrzymał się na poziomie zbliżonym do odczytu z poprzedniego kwartału. Ankietowane przedsiębiorstwa zakładają wzrost płac przeciętnie o 5,5 proc. rdr.

W III kw. br. około 73 proc. badanych firm odczuwało presję na wzrost wynagrodzeń ze strony pracowników (wzrost o 10 pp. kdk), w tym ponad 25 proc. przedsiębiorstw (wzrost o około 7 pp. kdk) zgłosiło nasilenie się tego zjawiska także w odniesieniu do poprzedniego kwartału.

Odsetek przedsiębiorstw wskazujących na problem presji i rosnących kosztów pracy jako na barierę rozwoju choć wzrósł do poziomu 4,7 proc. (wobec 3,9 proc. w kwartale poprzednim i długookresowej średniej na poziomie 4,3 proc.), był jednak niski. W omawianym kwartale do 50 proc. wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które odczuwając presję płacową zamierzają także podnieść wynagrodzenia.

Dane z SM NBP za III kw. 2021 r. wskazują na lekkie pogorszenie się - w porównaniu do sytuacji obserwowanej w poprzednim kwartale - relacji między wzrostem wynagrodzeń a wydajnością pracy.

"Odsetek przedsiębiorstw deklarujących szybszy wzrost płac niż wydajności wzrósł do 22,4 proc. (o 4 pp. kdk), wciąż jednak utrzymując się na poziomie niższym niż odczyty notowane bezpośrednio przed pandemią. Równocześnie do 11 proc. spadł odsetek firm, w których płace rosły wolniej niż wydajność (o 1 pp. kdk) - pomimo spadku wynik ten pozostaje jednak powyżej średniej długoletniej. Około 26,6 proc. (wobec 24,7 proc. w kwartale poprzednim) firm informuje o zbliżonym poziomie wzrostu wynagrodzeń i wydajności. Do poziomu 40 proc. (o niecałe 5 pp.) obniżył się odsetek firm, w których wynagrodzenia i wydajność nie wzrosły w stosunku do kwartału poprzedniego" - napisano.