Po upływie terminu transpozycji unijnego kodeksu łączności elektronicznej 21 grudnia 2020 r., Komisja wszczęła 24 postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając 4 lutego 2021 r. wezwania do usunięcia uchybienia, a 23 września 2021 r. przesłała uzasadnione opinie do 18 państw członkowskich.

"Do dziś państwa członkowskie wymienione powyżej nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z kodeksu w zakresie informowania Komisji o krajowych środkach transpozycji, w związku z czym Komisja skierowała te sprawy do Trybunału" – czytamy komunikacie.

Zgodnie z art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) jeżeli państwo członkowskie nie transponuje dyrektywy przyjętej przez Parlament Europejski i Radę do prawa krajowego w wymaganym terminie, Komisja może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie sankcji finansowych.

Europejski kodeks łączności elektronicznej dostosowuje ramy regulacyjne europejskiego sektora telekomunikacyjnego do nowych wyzwań. Wszedł on w życie w grudniu 2018 r., a państwa członkowskie miały dwa lata na wdrożenie jej przepisów.

Reklama

(ISBnews)