"Rozporządzenie ustanawia krótkoterminowy instrument wzmacniania europejskiego przemysłu obronnego w drodze wspólnych zamówień do dnia 31 grudnia 2025 r. […] Instrument będzie finansowany z budżetu wynoszącego 300 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Wspólne zakupy będą musiały angażować co najmniej trzy państwa członkowskie i powinny być otwarte na udział członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), podano także.

Wykonawcy i podwykonawcy muszą mieć siedzibę w UE lub w państwie stowarzyszonym i nie mogą podlegać kontroli ze strony niestowarzyszonego państwa trzeciego lub podmiotu. Koszt komponentów pochodzących z UE lub krajów stowarzyszonych nie może być niższy niż 65% szacunkowej wartości produktu końcowego.

Wkład finansowy UE w każde działanie będzie ograniczony do 15% szacowanej wartości umowy w sprawie wspólnego zamówienia na konsorcjum. Pułap ten może zostać podniesiony do 20%, jeżeli odbiorcami produktów obronnych byłyby Ukraina lub Mołdawia lub jeżeli wykonawcami lub podwykonawcami co najmniej 15% szacowanej wartości wspólnego zamówienia będą MŚP lub spółki o średniej kapitalizacji.

Reklama

Teraz regulacją zajmie się Rada.