25 września 2019 r. przewoźnik lotniczy Condor Flugdienst GmbH świadczący usługi transportu lotniczego z kilku niemieckich portów lotniczych głównie na rzecz organizatorów usług turystycznych, złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w związku z postawieniem w stan likwidacji Thomas Cook Group plc, posiadającej 100 proc. jego udziałów.

Tego samego dnia niemiecki rząd zgłosił Komisji Europejskiej, że udzieli upadającej spółce pomoc publiczną na okres sześciu miesięcy. Zgłoszona pomoc miała na celu utrzymanie regularnego transportu lotniczego i ograniczenie negatywnych skutków dla spółki Condor, jej pasażerów i personelu, spowodowanych likwidacją jej spółki dominującej, poprzez umożliwienie jej dalszego prowadzenia działalności do czasu zawarcia przez nią porozumienia z wierzycielami oraz ewentualnie jej zbycia.

Reklama

KE nie rozpoczęła formalnego postępowania wyjaśniającego, tylko zakwalifikowała niemiecką decyzję, jako pomoc państwa zgodną z rynkiem wewnętrznym UE. Ryanair złożył do Sądu UE w Luksemburgu (utworzonego w 1989 r. dla odciążenia TSUE w niektórych sprawach) o stwierdzenie nieważności rozstrzygnięcia Komisji.

W środę Sąd oddalił skargę Ryanaira w całości, stwierdzając m.in., że "dla uznania danej usługi za +ważną+ nie jest wymagane, by przedsiębiorstwo, które świadczy tę usługę, odgrywało ważną rolę systemową w gospodarce jakiegoś regionu danego państwa członkowskiego ani by powierzono mu świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym lub usługi mającej znaczenie na poziomie krajowym". W związku z tym, że "natychmiastowa repatriacja od 200 tys. do 300 tys. pasażerów spółki Condor znajdujących się w 50–150 różnych miejscach docelowych nie mogłaby być zapewniona przez innych konkurencyjnych przewoźników lotniczych w krótkim czasie. Komisja słusznie stwierdziła istnienie ryzyka przerwania świadczenia ważnej usługi, którą trudno było zastąpić, tak iż opuszczenie rynku przez spółkę Condor mogło spowodować znaczące niedoskonałości tego rynku" - ocenił Sąd UE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz