Gobarto, Cedrob  

Akcjonariusze Gobarto (dawniej PKM Duda) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 lutego 2017 r. o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz ich wycofaniu z obrotu na GPW, podano w projektach uchwał na NWZ. Akcjonariusze mają także podjąć decyzje w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o 111,2 mln zł do 166,8 mln zł w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji do 6 zł z 10 zł i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 111,2 mln akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru akcji serii B - ma je objąć Cedrob lub dodatkowo także inne podmioty. >>>> 

Biogened 

„Obligatariusze prawidłowo subskrybowali i opłacili wszystkie emitowane obligacje, tj. 5 000 obligacji serii BGD1119 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 5 000 000,00 zł. Obligacje oferowane były po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej" – czytamy w komunikacie.  

Polnord 

Polnord podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 20 tys. obligacji serii NS6 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia. „Wysokość oprocentowania obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji będą wypłacane co 3 miesiące. Obligacje będą podlegać wykupowi w okresie 36 miesięcy od dnia emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu" – czytamy w komunikacie.

PlayWay 

PlayWay ma umowę inwestycyjną dotyczącą spółki Movie Games, która będzie zajmować się produkcją gier komputerowych opartych na produkcjach filmowych i ma wyprodukować grę PC „Dywizjon 303", podała spółka. Umowa zawarta została pomiędzy spółką, Aleksym Uchańskim i Income Capital. Akcjonariusze zobowiązali się objąć nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Movie Games za łączną kwotę 1,718 mln zł, z czego wkład PlayWay wynosił będzie 0,927 mln zł, podaje komunikat. W efekcie PlayWay będzie kontrolował 51% akcji Movie Games. Wkład wniesiony przez akcjonariuszy ma posłużyć m.in. na wyprodukowanie przez Movie Games gry PC pod tytułem "Dywizjon 303", podano również. 

Playway zakończył kampanię gry "Agony" w serwisie Kickstarter, pozyskując 0,5 mln zł na rozwój tego tytułu, m.in. w wersji VR (Virtual Reality), podała spółka. >>>> 

Producent i dystrybutor gier Movie Games rozpoczął działalność w grudniu br. Obecnie prowadzi prace nad trzema projektami. Najważniejszy z nich to gra, oparta o historię dywizjonu 303, która ma zostać wydana pod koniec 2017 r., podała spółka.

Action 

Suma wszystkich wierzytelności Action w restrukturyzacji, umieszczonych w spisie wierzytelności, wynosi 590,61 mln zł, w tym suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa wynosi 349,419 mln zł, podała spółka. „Suma wierzytelności objętych spisem wierzytelności spornych (stanowiących odrębny spis) wynosi natomiast łącznie - 135 593 251,88 zł" – czytamy w komunikacie. 

GPW  

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zwołane na 4 stycznia 2017 r. podejmie decyzje w sprawie zmiany na stanowiska prezesa zarządu, wynika z projektów uchwał. >>>> 

Famur, Kopex  

TDJ chce opracować optymalny model integracji Famuru i Kopeksu oraz plan dalszego funkcjonowania nowego podmiotu w I kw. 2017 r. Celem grupy jest, by do końca przyszłego roku doszło do faktycznego połączenia potencjałów obu firm, poinformował ISBnews właściciel TDJ - większościowego akcjonariusza obu spółek - Tomasz Domogała. >>>>  

- TDJ chce pozyskać inwestora dla należącego do Kopeksu projektu kopalni w Przeciszowie, poinformował ISBnews właściciel TDJ Tomasz Domogała. >>>>  

Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (Kopex-PBSz) może pozostać w ramach nowego podmiotu powstałego w wyniku integracji Kopeksu z Grupą Famur, bądź zostać sprzedane, poinformował ISBnews właściciel TDJ Tomasz Domogała. Decyzja może zapaść w pierwszych kwartałach 2017 r.  >>>>  

TDJ chce nadal inwestować w wielu sektorach gospodarki, kończy prace nad rozpoczęciem działalności w sektorze nowoczesnych technologii, poinformował ISBnews właściciel TDJ Tomasz Domogała. >>>>   

QubicGames 

QubicGames otrzymał informację od firmy Nintendo o ustaleniu daty wprowadzenia do dystrybucji gry "Geki Yaba Runner Deluxe" na platformę Nintendo 3DS w Europie i Ameryce Północnej na dzień 22 grudnia 2016 r, poinformowała spółka. Z kolei Sony ustaliło datę wprowadzenia do dystrybucji gry "Air Race Speed" na platformę Sony PS Vita w Europie i Ameryce Północnej na dzień 16 grudnia 2016 r., podano także.  >>>>  

CCC 

CCC rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje o łącznej szacunkowej wartości nominalnej 150 mln euro w celu pozyskaniu dodatkowego długoterminowego kapitału dla spółki na rynkach międzynarodowych, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych, w tym finansowanie dalszego rozwoju grupy kapitałowej spółki w kraju i za granicą, podało CCC. Emisja ma posłużyć także sfinansowaniu buy-backu planowanego w wysokości do 300 mln zł. Jednocześnie zarząd zamierza wystąpić do NWZ spółki, które zwołano na 10 stycznia 2017 r., o zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 300 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii F przeznaczonych do wydawania posiadaczom obligacji w wykonaniu prawa zamiany. >>>>  

Kancelaria Medius 

Zarząd giełdy wyznaczył poniedziałek, 12 grudnia br., jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 150 000 obligacji na okaziciela serii I spółki Kancelaria Medius o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała giełda. >>>> 

Auto Partner 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 64,78 mln zł w listopadzie br., co oznacza wzrost o 42,78% r/r, podała spółka. Narastająco od początku roku przychody wyniosły 647,64 mln zł, tj. o 35,26% więcej niż rok wcześniej, czytamy w komunikacie. >>>> 

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 26,9% r/r do 568,8 mln zł w listopadzie 2016 r., podała spółka. >>>> 

Marie Brizard Wine and Spirits 

Marie Brizard Wine and Spirits (MBWS) postanowiła zatrzymać polską spółkę dystrybucyjną Sobieski Trade i liczy, że marka Sobieski osiągnie średnioroczny (CAGR) wzrost wolumenów w wysokości 14% w latach 2015-2018, podała spółka. MBWS podtrzymało też cele na 2018 r., mówiące m.in. o 68-77 mln euro EBITDA Grupy oraz 12% marży EBITDA. >>>> 

UniCredit 

UniCredit (UCI) zawarł z Amundi wiążącą umowę, na mocy której bank sprzeda Pioneer Investments za 3 545 mln euro, podało UCI. >>>>  

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) otwiera inkubator dla startupów energetycznych InnVento, dzięki któremu chce poszukiwać technologicznych rozwiązań dla najpilniejszych wyzwań stojących przed branżą energetyczną, podała spółka. >>>> 

PGNiG Obrót Detaliczny odwrócił spadkowy trend pozyskiwania klientów w tym roku i średniomiesięcznie pozyskuje 11 mln m3 gazu do sprzedaży, poinformował wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) czeka, żeby zgłosić się ze swoimi wolumenami w momencie uruchomienia open season i bookowania w ramach Bramy Północnej, poinformował wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak. >>>> 

Wobec braku odpowiedzi formalnej na skargę spółki do Trybunału Sprawiedliwości KE na decyzję ws. gazociągu Opal, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) trzyma się harmonogramu dalszych kroków prawnych, poinformował poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. >>>> 

Vantage Development  

Vantage Development przydzielił w trybie oferty prywatnej 500 tys. obligacji na okaziciela serii O o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł oraz 150 tys. obligacji serii O1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje są oprocentowane na WIBOR 3M + 4,15 pkt proc. marży, a ich termin wykupu to 3,5 roku od dnia przydziału, podano także. >>>> 

Torpol  

Oferta Torpolu została uznana za najkorzystniejszą w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin - odcinek Barłogi - Swarzędz, poinformowała spółka. Cena oferty wynosi 837,9 mln zł netto tj. 1 030,6 mln zł brutto. >>>> 

mBank  

Wiceprezes zarządu mBanku ds. rynków finansowych Hans-Dieter Kemler zamierza wkrótce złożyć rezygnację z pełnionych w banku funkcji, podała instytucja. >>>>  

Cube.ITG  

Prezes Cube.ITG Paweł Witkiewicz złożył rezygnację z racji innych planów i obowiązków zawodowych, podała spółka. Rada nadzorcza Cube.ITG na najbliższym posiedzeniu rozpatrzy kandydaturę na stanowisko prezesa Marka Girka, obecnie wiceprezesa i głównego akcjonariusza, podano także.  >>>>   

Neuca 

Neuca Med - spółka zależna od Neuca - nabyła 24% akcji Telemedycyna Polska i podpisała umowę inwestycyjną, na mocy której może zwiększyć udział w tej spółce do 51% do końca 2019 r., podała Neuca. >>>>  

Mostostal Warszawa 

Mostostal Warszawa podpisał z Medical Investment Trust umowę na budowę budynku z apartamentami hotelowymi przy zbiegu ulic Mestwina i Międzymorze w Juracie za 14,5 mln zł netto, podała spółka. >>>>  

Arrinera 

Arrinera zawiesiła publiczną subskrypcję 1 mln akcji serii H, podała spółka. Przyczyną jest aktualna niekorzystna sytuacja na rynku pierwotnym, w zakresie spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu. >>>>  

AOW Faktoring  

Zarząd BondSpot wyznaczył środę, 14 grudnia, jako dzień pierwszego notowania dwóch serii obligacji AOW Faktoring o łącznej wartości 10 mln zł w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, podała giełda. >>>> 

Newag

Newag zawarł umowę z Przewozami Regionalnymi na dostawę 3 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) za 50 mln zł netto, podał Newag. >>>>