„W przedmiotowym wniosku spółka wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz o umorzenie postępowania, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i ponowne orzeczenie co do istoty sprawy" – czytamy w komunikacie.

Pod koniec czerwca KNF nałożyła na spółkę B3System karę w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, podał urząd. Skutek wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Wśród zarzutów wobec spółki Komisja wymieniła: niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; nieujawnienie analizy wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka rynkowego, na które narażony był emitent na koniec okresu sprawozdawczego, w szczególności brak pokazania wpływu na wynik i kapitał własny zmian w zakresie odpowiednich czynników ryzyka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; niedokonanie stosownych korekt w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, w związku z błędami popełnionymi w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; nieprzekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku; nieprzekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

B3System to spółka informatyczna notowana na GPW od 2007 roku.

(ISBnews)