Najważniejsze informacje z działu biznes i ekologia znajdziesz w Forsal.pl

Przedsiębiorca wprowadzający gazy lub pyły do powietrza, wytwarzający odpady czy emitujący hałas w związku z prowadzoną działalnością musi uzyskać tzw. pozwolenie zintegrowane. Jest ono wydawane w formie decyzji administracyjnej, której brak wiąże się z koniecznością wstrzymania funkcjonowania instalacji eksploatowanych.

– Pozwolenie zintegrowane jest specyficzną decyzją administracyjną, wydawaną na podstawie prawa ochrony środowiska – mówi dr Bartosz Draniewicz, radca prawny w Kancelarii B. Draniewicz i W. Peterek. W swoim założeniu ma ona skupić wiele pozwoleń, które regulowałyby korzystanie ze środowiska – tłumaczy dr Draniewicz. W momencie, w którym dana instalacja zostaje objęta obowiązkiem pozwolenia zintegrowanego, wygasają z mocy prawa uzyskane przez nią wcześniej pozwolenia środowiskowe.

 Znaczne zanieczyszczenia

Pozwolenia zintegrowane wydaje się dla instalacji, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Są one określone w rozporządzeniu ministra srodowiska z 26 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 122, poz. 1055).

– Instalacje tam wymienione są podzielone wg branż przemysłu – mówi dr Draniewicz. Na przykład przy produkcji spożywczej pozwolenie wymagane jest w związku z produkcją z surowych składników pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka), jeżeli zdolność produkcyjna wynosi ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę – tłumaczy.

Pozwolenie zintegrowane może być wydane także dla instalacji niewymagających takiego pozwolenia, jeżeli są położone na terenie tego samego zakładu, na którym są jednocześnie instalacje wymienione w powyższym rozporządzeniu. Uzyskuje się wówczas jedną decyzję dla kilku instalacji.

Złożenie wniosku

Jeżeli instalacja mieści się w katalogu zawartym w powyższym rozporządzeniu, uzyskanie pozwolenia jest obligatoryjne. – Jego brak powoduje w pierwszej kolejności, że inspektor ochrony środowiska wstrzymuje użytkowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Będzie to oznaczało dotkliwe skutki finansowe – wyjaśnia Bartosz Draniewicz. Przedsiębiorca starający się o pozwolenie zintegrowane musi złożyć odpowiedni wniosek do organu wydającego decyzję.

– Forma wniosku jest dość rozbudowana. Zawiera opis stosowanej w zakładzie technologii, stosowanych metod ochrony środowiska, możliwych oddziaływań na środowisko – mówi Robert Siudak, specjalista z firmy Ekostandard, działającej na polu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Do wniosku dołącza się ocenę zgodności z minimalnymi wymogami wynikającymi z najlepszej dostępnej techniki dla instalacji – tłumaczy Robert Siudak.

Razem z wnioskiem należy złożyć potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej, której wysokość jest uzależniona od maksymalnej wydajności produkcyjnej zakładu. Jednak nie może ona przekroczyć 3 tys. euro.

 Wydanie pozwolenia

Wniosek o przyznanie pozwolenia zintegrowanego należy złożyć do starosty. Dla spraw związanych z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko – do wojewody. Rozpatrzenie wniosku trwa około połowy roku, jeżeli nie będzie trzeba go uzupełniać. Pozwolenie jest ważne maksymalnie przez 10 lat. – Przy wydawaniu pozwolenia zintegrowanego należy patrzeć na środowisko również jako całość, w szczególności tak, aby jeden jego składnik nie był bardziej eksploatowany kosztem innego – mówi dr Bartosz Draniewicz.

Organ wydający pozwolenie co najmniej raz na pięć lat dokonuje analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego. Podobna analiza przeprowadzana jest także w przypadku zmiany w najlepszych dostępnych technikach pozwalająca na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, a także jeśli wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

CO OBEJMUJE POZWOLENIE ZINTEGROWANE

● wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza

● poziomy hałasu

● pobór wód

● odprowadzanie ścieków

● gospodarowanie odpadami

● zapobiegnie poważnym awariom

● efektywne gospodarowanie energią

OPINIA

MICHAŁ KUBICZ radca prawny w kancelarii Gide Loyrette Nouel

Pozwolenie zintegrowane jest instytucją mającą na celu kompleksowe uregulowanie oddziaływania na środowisko niektórych instalacji przemysłowych. Obowiązek jego uzyskania dotyczy podmiotów prowadzących instalacje o znacznej szkodliwości, niezależnie od branży, w jakiej działają. Podstawowym skutkiem obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest konieczność spełnienia surowszych standardów ochrony środowiska (tzw. BAT – Najlepsze Dostępne Techniki). W praktyce uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wiąże się również z długotrwałą, wielomiesięczną procedurą administracyjną poprzedzoną przygotowywaniem stosownego wniosku wraz z załącznikami. W razie nieuzyskana w terminie wymaganego pozwolenia zintegrowanego, kontynuowanie działalności w oparciu o wcześniej uzyskane decyzje środowiskowe zagrożone jest sankcją z tytułu prowadzenia działalności bez zezwolenia.

Najważniejsze informacje z działu biznes i ekologia znajdziesz w Forsal.pl