Przyjęcie euro wymusi wiele zmian w prawie. Spora część z nich będzie dotyczyć prawa publicznego, np. przepisów dotyczących ochrony konsumentów.
– Będziemy strzec interesu konsumentów w zakresie tego, żeby była im przedstawiana rzetelna informacja, np. przy podawaniu ceny produktu w dwóch walutach – zaznacza Barbara Mroczek, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej UOKiK.

Spółki przeliczą swoje kapitały

Niezbędne będzie również określenie na nowo wysokości minimalnego kapitału zakładowego spółek kapitałowych. Wartość udziałów lub akcji spółek wyrażona dotychczas w złotych wymagać będzie przewalutowania.

Spółki będą musiały dokonać stosownych przeliczeń oraz wprowadzić zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

– Przeliczenia wartości wyrażonych dotychczas w złotych na wartości wyrażone w euro powinny dokonywać wykwalifikowane podmioty, którymi mogliby być biegli rewidenci, działający pod nadzorem sądowym – mówi prof. dr hab. Marek Michalski, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UKSW.
Euro a papiery wartościowe

Po dokonaniu przeliczenia na euro wysokości dotychczasowego kapitału zakładowego wartość udziałów lub akcji w przeważającej części może być wyrażona ułamkowo.
– Ustawa powinna zatem regulować sposób zaokrąglania udziału pokrytego wkładem ułamkowym – wskazuje Tomasz Kozłowski, partner w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski, Rodziewicz, Zwara i Partnerzy.

Ponadto konieczne będzie dokonanie modyfikacji w księgach udziałów oraz w księgach akcyjnych, a także wymiana dokumentów akcji na dokumenty uwzględniające nową walutę.

Po wejściu do strefy euro powstanie również problem z papierami wierzycielskimi. Taka sytuacja wymagać będzie wyrażenia wartości zobowiązań w nowej walucie.
Procedura wprowadzania zmian w zakresie prawa spółek handlowych powinna zostać ściśle określona przepisami ustawy. 

– Zmiany kodeksu spółek handlowych powinny dotyczyć przepisów określających minimalną wartość akcji czy udziałów. Rozwiązanie to dotyczyłoby spółek zarejestrowanych po wprowadzeniu euro. Natomiast regulacje dotyczące istniejących podmiotów powinny się znaleźć w ustawie regulującej stosunki w okresie przejściowym lub też obejmującej całość zagadnień związanych z wprowadzeniem euro – twierdzi Marek Michalski.

Zmiany nie ominą instytucji finansowych

Jak podkreśla Komisja Nadzoru Finansowego, dla instytucji finansowych kluczowe znaczenie ma zapewnienie klientom rzetelnej informacji o zasadach i konsekwencjach wprowadzania euro. 

– Przekazanie stosownych informacji przez instytucje finansowe, m.in. o ewentualnych zmianach ich praktyk rynkowych, musi nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem – podkreśla Łukasz Dajnowicz z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Należy również pamiętać, że wraz z wprowadzeniem euro zmienią się nie tylko przepisy prawa, ale również wewnętrzne procedury instytucji finansowych, statuty, regulaminy, umowy czy chociażby materiały informacyjne.