Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty opłat licencyjnych wyniosły 2,83 mln dol.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka KOV miała 15,31 mln dol. skonsolidowanej straty netto wobec 5,70 mln dol. straty rok wcześniej, przy przychodach 3,83 mln dol.