W liście przesłanym do władz uczelni i Belki minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka napisała, że cieszy się, iż wrocławski uniwersytet uhonorował Belkę, bowiem jego dorobek naukowy i polityczny oraz jako prezesa Narodowego Banku Polskiego zasługują na najwyższe uznanie.

"Dorobek naukowy, a także krajowy i międzynarodowa renoma prof. Belki była z cała pewnością główną podstawą powierzenia mu w 1992 r., a wiec gdy miał zaledwie 40 lat, niezwykle prestiżowej funkcje dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, którą pełnił do 2007 r. Do dzisiaj jest członkiem rady naukowej tego instytutu. Od wielu lat jest też członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN" - mówił w laudacji prof. Bogusław Fiedor, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dodał, że Belka to nie tylko wybitny uczony, jeden z czołowych polskich ekonomistów średniego pokolenia, które w dorosłość naukową wkroczyło w okres transformacji, a więc budowy w Polsce podstaw nowego, opartego na wolnym rynku i prywatnej własności systemu ekonomicznego.

Rektor zauważył, że w wymiarze czy kontekście politycznym prof. Belka jest na ogół łączony z nurtem lewicowym polskiej sceny politycznej. "Powstaje pytanie, czy jest to sprzeczne z jego konsekwentnie liberalnymi poglądami ekonomicznymi, zwłaszcza w odniesieniu do podstawowych rodzajów polityki makroekonomicznej. (...) Belka dobrze wpisuje się w starą definicję liberalnego ekonomisty, iż jest to człowiek, który ma rozum z prawej strony, serce zaś z lewej" - mówił rektor.

Powołując się na słowa prof. Marka Ratajczaka z recenzji, Fiodor powiedział, że "na wszystkich zajmowanych stanowiskach (Belka - PAP) zachowywał niezależność poglądów tudzież niechęć do (...) bezwzględnego podporządkowywania decyzji i wyborów ekonomicznych ich politycznym uwarunkowaniom i zasadom".

Doktor honorowy wygłosił wykład pt. "Zmiany w strefie euro a przyszłe członkostwo Polski".

Według niego, strefa euro jest jak krzywa wieża w Pizie. "Jest wciąż intrygująca - mówił - ale wymaga dodatkowych wzmocnień, które zapobiegłyby jej dalszemu przechylaniu się. Gdy proces wzmocnienia strefy euro zostanie zakończony, będzie można powrócić do rozważań dotyczących momentu wejścia Polski do strefy euro".

Belka powiedział, że osobiście wierzy, iż strefa euro, do której wejdzie Polska, to będzie nowa, zmieniona unia walutowa, której przyszłość będzie równie jasna jak ta, którą znaliśmy wcześniej - przed globalnym kryzysem finansowym.