Zysk operacyjny grupy wyniósł w III kw. 19,2 mln zł wobec 35,1 mln zł przed rokiem.

W raporcie napisano, że saldo przychodów/kosztów operacyjnych wyniosło w III kw. 3,9 mln zł i było wyższe o 4 mln w związku większym wpływem zdarzeń o charakterze jednorazowym w III kw. 2012, w tym głównie: 2,3 mln zł - wyższe saldo aktualizacji wartości aktywów ( w tym 1,8 mln zł aktualizacja zapasów związana głównie z wyższymi notowaniami LME na koniec okresu sprawozdawczego), 1,4 mln zł - likwidacja środków trwałych w Impexmetalu i 1 mln zł - sprzedaż środków trwałych w Hutmen.

Zysk brutto na sprzedaży spadł w III kw. do 42,24 mln zł z 63,93 mln zł. Jako główne przyczyny obniżenia wyniku brutto spółka wymieniła: spadek średnich cen ołowiu na rynku metali o 10 proc. przy równoczesnym wzroście cen złomu akumulatorowego, czyli głównego surowca o 20 proc., niższe o ponad 100 Euro/t średnie marże handlowe aluminium oraz wyższe koszty surowca i niższy o ponad 12 proc. popyt na produkty miedziane w tym głównie na rury instalacyjne wod.- kan.

Skonsolidowane przychody spadły w III kw. do 647,8 mln zł z 698,72 mln zł.

Po trzech kwartałach 2012 r. zysk netto grupy Impexmetal przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spadł do 47,55 mln zł z 86,2 mln zł w ubiegłym roku. Zysk operacyjny spadł do 72,1 mln zł z 121,9 mln zł, a przychody spadły do 1,98 mld zł z 2,16 mld zł.

Impexmetal podał w raporcie, że obecnie rozpoczęto w grupie realizację inwestycji rozwojowej w Zakładzie Huta Aluminium Konin. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na poziomie 40 mln zł., a po jej zakończeniu nastąpi wzrost możliwości produkcyjnych wysokomarżowych blach i taśm cienkich o około 10 tys. ton. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 2013 rok.