"Zarząd (...) podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki (ZWZ) z wnioskiem o podział zysku netto w kwocie 58.610 tys. zł wynikającego z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w następujący sposób:

(i) kwotę 4.689 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,

(ii) kwotę 53.922 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Zarząd PKP Cargo S.A. postanowił wystąpić do ZWZ o przeznaczenie na wypłatę dywidendy dodatkowo 56.078 tys. zł pochodzących z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

Łączny poziom rekomendowanej do wypłaty dywidendy wynosi 110 mln zł i stanowi 40 proc. skonsolidowanego wyniku netto skorygowanego o zdarzenie jednorazowe w postaci programu dobrowolnych odejść, którego koszt w wysokości 265 mln zł obciążył wynik grupy za 2014 r., podano także.

Wniosek zarządu zostanie skierowany do rady nadzorczej spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie spółki.

W 2014 r. PKP Cargo wypłaciło 137,5 mln zł dywidendy, czyli 3,07 zł na akcję, natomiast zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 32,7 mln zł.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.