"W 2015 r. zamierzamy wykorzystać ubiegłoroczne osiągnięcia by dalej umacniać pozycję spółki. Zdolności produkcyjne naszych zakładów zostały w całości zakontraktowane, dlatego naszym celem będzie dalsza praca nad poprawą wydajności procesów produkcyjnych. Oczywiście nadal będziemy też kłaść nacisk na opracowywanie nowych zaawansowanych technologicznie produktów. Zgodnie z aktualnymi prognozami na 2015 r. EBITDA spółki zamknie się w przedziale między 44,0 mln euro a 48,5 mln euro" - powiedział Rezac, cytowany w komunikacie.

Zysk EBITDA za 2014 r. kształtował się na poziomie 47,2 mln euro i był o 22,4% wyższy niż rok wcześniej. Oznacza to, że spółka nieznacznie przekroczyła górną granicę przedziału prognozy wzrostu zysku EBITDA, który wynosił 12-22%.

"W 2015 r. chcemy skorzystać ze sprzyjających warunków na rynkach finansowych i refinansować kredyty bankowe. W zależności od wyniku tego procesu, rada dyrektorów spółki rozważy przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych zatwierdzonego przez zwyczajne walne zgromadzenie w 2011 r." - dodał dyrektor generalny.

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. całkowite zadłużenie finansowe na poziomie skonsolidowanym (zarówno krótko- jak i długoterminowe) wyniosło 150,9 mln euro i było o 7,0% niższe niż zadłużenie na 31 grudnia 2013 r. Zadłużenie netto na 31 grudnia 2014 r. wyniosło 142,0 mln euro (spadek o 4,9% rok do roku), co przekłada się na wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA na poziomie 3,01x, podano także w komunikacie.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu.