Zysk operacyjny wyniósł 95,84 mln zł wobec 87,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 710,92 mln zł w 2014 r. wobec 623,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 14,31 mln zł wobec 10,25 mln zł straty rok wcześniej.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności.