"Zarząd ZUE S.A. (...) informuje, iż w dniu 23 marca 2014 roku zawarł z panią Katarzyną Reszczyńską - większościowym udziałowcem spółki Railway gft sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę sprzedaży udziałów w Railway. Spółka nabyła 35 udziałów, stanowiących 70% udziału w kapitale zakładowym Railway za kwotę 3.500 zł" - głosi komunikat.

ZUE informuje, że nabycie nastąpiło pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) na koncentrację, bądź jeśli wystąpi okoliczność świadcząca o tym, że zgoda taka nie jest wymagana.

ZUE złożyło w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie 70 proc. udziałów w Railway GfT Polska pod koniec lutego.

Spółka przypomina także, że Railway jest podmiotem, który wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z kontraktów handlowych oraz umów, których stroną była ThyssenKrupp GfT Polska, będąca częścią niemieckiego koncernu ThyssenKrupp AG, w ramach którego odpowiada za sprzedaż na terenie całej Polski materiałów do budowy i remontów torowisk tramwajowych oraz kolejowych, a także za świadczenie usług i udostępnianie know-how w zakresie komunikacji szynowej oraz techniki budowlanej.

Przed wyżej opisanym zawarciem umowy, ZUE zawarło z ThyssenKrupp GfT Polska umowę na zakup materiałów nawierzchni torowej, takich jak szyny kolejowe, szyny tramwajowe, akcesoria torowe, podkłady itp., za łączną kwotę 19,5 mln zł, jak również zobowiązała się w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku do nabycia w transzach innych materiałów nawierzchni torowej o łącznej wartości ok. 40,4 mln zł.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. W 2014 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 644 mln zł.