„Przedmiotem pisma skierowanego dziś do Prezesa UOKiK jest wniosek o uchylenie decyzji nr DKK-62/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Asseco Poland kontroli nad Sygnity (w oparciu o art. 21 ust 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 t.j.). Przepis ten stanowi, iż Prezes UOKiK może uchylić decyzję koncentracyjną wydaną w oparciu o nierzetelne informacje, za które odpowiedzialni są przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji"- czytamy w komunikacie.

Jak podano, w piśmie zwrócono uwagę na wątpliwości odnośnie prawidłowości danych, które legły u podstaw wydania przez Prezesa UOKiK ww. decyzji.

„Wątpliwości dotyczą:

1. prawidłowego zidentyfikowania kręgu podmiotów świadczących usługi substytucyjne wobec usług Asseco i Sygnity, a nie jakiekolwiek usługi na szeroko pojętym rynku IT;

2. prawidłowego zidentyfikowania pośród ww. podmiotów świadczących usługi substytucyjne wobec usług Asseco i Sygnity tych przedsiębiorców, którzy mogą rzeczywiście, a nie wyłącznie teoretycznie, być konkurentami Asseco i Sygnity w świadczeniu usług dla wyodrębnionej grupy największych klientów" – czytamy dalej.

Według komunikatu, powołując się m.in. na wskazówki zawarte w decyzjach Komisji Europejskiej dotyczących świadczenia usług na rynku IT, w piśmie wskazano na możliwość sformułowania przez Prezesa UOKiK węższych definicji rynków właściwych odrębnie dla małych/średnich nabywców i dużych nabywców usług IT.

„Różnice w charakterze zamówień organizowanych przez obie grupy podmiotów, w tym wysokie wymagania stawiane przez największych nabywców w publicznych przetargach, powodują, iż realnymi konkurentami Asseco i Sygnity w największych przetargach jest ograniczona liczba dostawców. Pośród nich łączny udział Asseco i Sygnity może stwarzać zagrożenie dla konkurencji i prawa do swobodnego wyboru oferentów przez dostawców" – wskazano również.

W komunikacie czytamy ponadto, że poza ww. argumentami natury merytorycznej w piśmie przedstawiono także argumentację zmierzającą do weryfikacji, czy dane posiadane przez Prezesa UOKiK w lipcu 2014 r., kiedy wydano postanowienie o przedłużeniu terminu obowiązywania decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację, były wyczerpujące i w pełni oddające obraz rynku.

„Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi bowiem, iż takie przedłużenie ważności decyzji o rok jest możliwe tylko wtedy, gdy nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku" – podsumowano.

W połowie ub.r. UOKiK przedłużył do 11 lipca 2015 r. termin ważności decyzji z 11 lipca 2012 r., wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji Asseco Poland z Sygnity.

W lutym 2012 r. Asseco Poland ogłosiło wezwanie na 100% akcji Sygnity. Cenę za jedną akcję wyznaczono na 21,0 zł, a potencjalna transakcja miałaby wartość ok. 250 mln zł. Jednakże wezwanie zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ UOKiK nie wydał w terminie decyzji w tej sprawie.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września 2014) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 500,90 mln zł.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest siódmym największym dostawcą oprogramowania w Europie.