"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 29 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 204 642 447,41 zł w następujący sposób:

-kwotę 60 988 256,40 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wynosi 1,20 zł;
-kwotę 143.654.191,01 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego" – czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 28 września, a termin wypłaty dywidendy na 14 października 2015 r. Dywidendą objętych jest 50 823 547 akcji.

Zarząd ZE PAK rekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 40,658 mln zł na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 0,8 zł na akcję.

ZE PAK odnotował 81,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 216,95 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 204,64 mln zł wobec 231,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej.